ikona pdf - Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania przetargowego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych


Zapewnienie czystości i porządku na terenie Gminy Ozorków o którym mowa w Ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach należy do zadań własnych gminy. Nasz system tworzymy zarówno poprzez bezpośredni odbiór sprzed nieruchomości jak i umożliwiając mieszańcom przekazanie odpadów przez punkt selektywnego zbierania odpadów w Modlnej. Powstałe na terenie nieruchomości odpady obowiązkowo podlegają segregacji u źródła, na frakcje:

papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady ulegające biodegradacji tj. kuchenne i zielone, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte: baterie, akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony oraz odpady poremontowe (budowlane), meble i inne odpady wielkogabarytowe.

Wraz ze zmianą ustawy w 2013 r. zmieniła się forma opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Umowy podpisywane przez mieszkańców z przedsiębiorstwami odbierającymi odpady komunalne zostały zastąpione przez opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która płacona jest przez właścicieli nieruchomości na rzecz gminy. Gmina za zebrane opłaty finansuje obsługę systemu w tym przedsiębiorcę wybranego w ramach postępowania przetargowego.

W naszej Gminie opłata jest uiszczana za każdy miesiąc a jej wysokość uzależniona jest od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
W przypadku budynków wielorodzinnych opłatę uiszcza wspólnota, w imieniu której wszystkie czynności wykonuje zarząd lub zarządca wspólnoty, w zasobach spółdzielni mieszkaniowych jest to zarząd spółdzielni a w przypadku budynków jednorodzinnych właściciel nieruchomości.

Ponadto system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmuje również nieruchomości niezamieszkałe, na których znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, których właściciele zobowiązani są do uiszczania opłaty ryczałtowej oraz nieruchomości, na której prowadzona jest działalność oświatowo – wychowawcza, kulturalna, sportowa, ochrony zdrowia i ppoż, których zarządzający zobowiązani są do uiszczania opłaty w zależności od wielkości zamówionego pojemnika na odpady komunalne.

Właściciele nieruchomości wnoszą opłatę na rzecz gminy na podstawie złożonej deklaracji. Wzory deklaracji są udostępnione na stronie internetowej (link poniżej) oraz w budynkach Urzędu Gminy.

Więcej informacji na temat systemu gospodarki odpadami komunalnymi można uzyskać z zmieszczonego regulaminu lub w Urzędzie Gminy Ozorków telefon 42 277 14 44 wew. 127

ikona pdf - Szczegółowy sposób świadczenia usłu w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Ozorków

 ikona pdf - Regulmin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ozorków

 


Dane podmiotu odbierającego odpady
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
Deklaracja / Stawki opłat / Terminy wpłat
PSZOK
Selektywne zbieranie odpadów
Informacja o punktach zbierania odpadów
Firmy wpisane do działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz obowiązującym Regulaminem w tym zakresie, zbieranie odpadów komunalnych jest prowadzone przez właścicieli nieruchomości, którzy poszczególne frakcje odpadów zbierają we własnym zakresie, w odpowiednich pojemnikach lub workach przygotowując je do odbioru sprzed nieruchomości. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości należy stosować worki i pojemniki znormalizowane, sprawne technicznie, zamykane, szczelne i przystosowane do opróżniania przez pojazdy specjalistyczne.
W związku z licznymi w ostatnim czasie zgłoszeniami od mieszkańców Gminy Ozorków dotyczącymi zniszczonych metalowych koszy wyjaśniamy, że pojemniki na odpady komunalne, spełniające obowiązującą w kraju normę numer PN-EN 840-1:2013-05, wykonane są z PEHD - polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości, co zapewnia odpowiednią jakość. Pojemniki takie są odporne na uszkodzenia mechaniczne, chemikalia oraz na wysokie i niskie temperatury a co najważniejsze przystosowane są do mechanicznego ich opróżniania przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych.
Starego typu, metalowe pojemniki - PUSZKI SM110, które obecne są wciąż na terenie naszej gminy, nie są dostosowane do obowiązujących norm określających wymagania stawiane pojemnikom na odpady komunalne. Brak odpowiedniej konstrukcji pojemnika powoduje między innymi obijanie lub zgniatanie pojemnika w czasie odbioru oraz wyłamywanie uchwytów. Odbiór z blaszanych pojemników może być także przyczyną wypadku w trakcie realizacji odbioru. Nowoczesne pojazdy nie mają możliwości bezpiecznego montażu takiego pojemnika.
W związku z powyższym reklamacje dotyczące uszkodzenia metalowego pojemnika starego typu nie będą realizowane. Tym samym zwracamy się z prośbą do mieszkańców o dostosowanie wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów, spełniające normy PN-EN 840-1:2013-05. Jednocześnie informujemy, że kosze na odpady spełniające normy są powszechnie dostępne w każdym markecie budowlanym czy Internecie. Odpady komunalne zmieszane mogą być również gromadzone np. w czarnych workach.
W przypadku gdy pojemnik nie zostanie wymieniony na odpowiedni firma może odmówić odbioru odpadów z takich pojemników.