ikona pdf - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązująca w 2024 roku

 Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Ozorków, deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

ZMIANA WYSOKOŚCI STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

WYSOKOŚCI STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2024 r.

29 zł/osoby– stawka opłaty dla nieruchomości zamieszkałych, zabudowanych budynkiem wielolokalowym, segregujących odpady komunalne,
36 zł/osobę - stawka opłaty dla nieruchomości zamieszkałych, zabudowanych budynkiem jednorodzinnym, segregujących odpady komunalne, nie korzystających z przydomowych kompostowników,
29 zł/osoby–stawka opłaty dla nieruchomości zamieszkałych, zabudowanych budynkiem jednorodzinnym, segregujących odpady komunalne korzystających z przydomowych kompostowników (zwolnienie w kwocie 7 zł od osoby)
Właściciele nieruchomości zamieszkałych chcący skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązani są złożyć nową deklarację.

191,90 zł/rok – ryczałtowa stawka od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Stawki opłaty za pojemnik

(dla nieruchomości, na której prowadzona jest działalność oświatowo-wychowawcza, kulturalna, sportowa, ochrony zdrowia i p.poż.):

  1. 12,47 zł za worek/pojemnik 60l
  2. 24,94 zł za worek/pojemnik 120l
  3. 49,88 zł za worek/pojemnik 240l
  4. 228,61 zł za pojemnik 1100l
  5. 623,50 zł za pojemnik 3000l
  6. 1 039,16 zł za pojemnik 5000l
  7. 1 454,83 zł za pojemnik 7000l


UWAGA: W przypadku nie wypełniania przez właścicieli nieruchomości obowiązku segregacji odpadów komunalnych w drodze decyzji na liczona zostanie opłata podwyższona –trzykrotność stawki opłaty podstawowej  

 

Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa uchwała Rady Gminy Ozorków nr XXXVIII/313/17 z dnia 26 stycznia 2017 r.

Terminy płatności dla nieruchomości zamieszkałych:
Za I kwartał (styczeń, luty, marzec) - do 10 kwietnia
Za II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) - do 10 lipca
Za III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień) - do 10 października
Za IV kwartał (październik, listopad, grudzień) - do 10 grudnia

 

Terminy płatności dla nieruchomości letniskowych (ryczałt) do 10 października każdego roku.

 

OPŁAT DOKONUJEMY BEZ WEZWANIA. Terminowe wpłaty opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są obowiązkiem właścicieli nieruchomości.