Uprzejmie informuję, iż w związku z trwającymi renegocjacjami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 niezbędne są zmiany w dokumentach wdrożeniowych, dotyczących naborów wniosków o dofinansowanie zaplanowanych na marzec 2018 roku.
W związku z powyższym konieczne jest przesunięcie zaplanowanych w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2018 rok naborów z marca 2018 roku na kwiecień 2018 roku w ramach następujących Poddziałań dedykowanych ZIT:
• Poddziałanie VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT,
• Poddziałanie IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT,
• Poddziałanie IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT:
o konkurs na usługi społeczne;
o konkurs na usługi zdrowotne.

W związku z powyższym, proszę o spowodowanie zamieszczenia na stronie internetowej Państwa JST informacji (w załączeniu) w sprawie zmiany terminu rozpoczęcia naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.

Proszę o przesłanie w terminie do dnia 6 marca 2018 r. linka do zamieszczonej na stronie JST informacji w sprawie zmiany terminu rozpoczęcia naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.

W dniu 29 listopada b.r. został przyjęty Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2018 rok.
Proszę o spowodowanie zamieszczenia na stronie internetowej Państwa JST informacji o konkursach planowanych do ogłoszenia w ramach ZIT EFS w 2018 r. (materiał w załączeniu).
Zwracam się również z prośbą o przeanalizowanie Harmonogramu i ustalenie, czy Państwa JST (bądź jej komórki organizacyjne) będzie aplikować o środki z EFS w ramach planowanych na rok 2018 konkursów dla Poddziałań dedykowanych ZIT, tj.:
• Poddziałanie VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT
• Poddziałanie IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT
• Poddziałanie IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT:
 konkurs na usługi społeczne;
 konkurs na usługi zdrowotne.

Poniżej do zapoznania się i przeanalizowania Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Poddziałań ZIT:

ikona pdf - Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Poddziałań ZIT

W dniu 29 listopada 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ogłosili konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 w ramach:

Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne"

Działania IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"

Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT"


ikona pdf - Informacja o konkursie


W dniu 29 listopada 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ogłosili konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 w ramach:

Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne"

Działania IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"

Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT"

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Szanowni Państwo,

W dniu 29 listopada 2017 r. mocą Uchwały nr 1622/17 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2018 rok.

Dokument obowiązuje od dnia 29 listopada 2017 r.

Więcej informacji.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z terminami konkursów, alokacją i typami projektów przewidzianych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałań dedykowanych ZIT, tj:

Poddziałanie VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT
Poddziałanie IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT
Poddziałanie IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT:
- konkurs na usługi społeczne;
- konkurs na usługi zdrowotne.

W dniu 31 maja 2017 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ogłosili konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17 w ramach:

Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne

Działania IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"

Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT"

 

ikona pdf - Informacja o konkursie.