ikona pdf - Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania przetargowego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych


HARMONOGRAM

odbioru BIOODPADÓW sprzed posesji

w miesiącu LIPCU 2024 r.

Zapewnienie czystości i porządku na terenie Gminy Ozorków o którym mowa w Ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach należy do zadań własnych gminy. Nasz system tworzymy zarówno poprzez bezpośredni odbiór sprzed nieruchomości jak i umożliwiając mieszańcom przekazanie odpadów przez punkt selektywnego zbierania odpadów w Modlnej. Powstałe na terenie nieruchomości odpady obowiązkowo podlegają segregacji u źródła, na frakcje:

papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady ulegające biodegradacji tj. kuchenne i zielone, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte: baterie, akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony oraz odpady poremontowe (budowlane), meble i inne odpady wielkogabarytowe.

Wraz ze zmianą ustawy w 2013 r. zmieniła się forma opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Umowy podpisywane przez mieszkańców z przedsiębiorstwami odbierającymi odpady komunalne zostały zastąpione przez opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która płacona jest przez właścicieli nieruchomości na rzecz gminy. Gmina za zebrane opłaty finansuje obsługę systemu w tym przedsiębiorcę wybranego w ramach postępowania przetargowego.

W naszej Gminie opłata jest uiszczana za każdy miesiąc a jej wysokość uzależniona jest od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
W przypadku budynków wielorodzinnych opłatę uiszcza wspólnota, w imieniu której wszystkie czynności wykonuje zarząd lub zarządca wspólnoty, w zasobach spółdzielni mieszkaniowych jest to zarząd spółdzielni a w przypadku budynków jednorodzinnych właściciel nieruchomości.

Ponadto system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmuje również nieruchomości niezamieszkałe, na których znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, których właściciele zobowiązani są do uiszczania opłaty ryczałtowej oraz nieruchomości, na której prowadzona jest działalność oświatowo – wychowawcza, kulturalna, sportowa, ochrony zdrowia i ppoż, których zarządzający zobowiązani są do uiszczania opłaty w zależności od wielkości zamówionego pojemnika na odpady komunalne.

Właściciele nieruchomości wnoszą opłatę na rzecz gminy na podstawie złożonej deklaracji. Wzory deklaracji są udostępnione na stronie internetowej (link poniżej) oraz w budynkach Urzędu Gminy.

Więcej informacji na temat systemu gospodarki odpadami komunalnymi można uzyskać z zmieszczonego regulaminu lub w Urzędzie Gminy Ozorków telefon 42 277 14 44 wew. 127

ikona pdf - Szczegółowy sposób świadczenia usłu w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Ozorków

 ikona pdf - Regulmin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ozorków

 


Dane podmiotu odbierającego odpady
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
Deklaracja / Stawki opłat / Terminy wpłat
PSZOK
Selektywne zbieranie odpadów
Informacja o punktach zbierania odpadów
Firmy wpisane do działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz obowiązującym Regulaminem w tym zakresie, zbieranie odpadów komunalnych jest prowadzone przez właścicieli nieruchomości, którzy poszczególne frakcje odpadów zbierają we własnym zakresie, w odpowiednich pojemnikach lub workach przygotowując je do odbioru sprzed nieruchomości. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości należy stosować worki i pojemniki znormalizowane, sprawne technicznie, zamykane, szczelne i przystosowane do opróżniania przez pojazdy specjalistyczne.

W związku z powyższym informujemy, że kosze starego typu nie spełniające normy muszą zostać wymienione do 31.10.2023 r. w przeciwnym razie firma odbierająca odpady komunalne może z początkiem listopada 2023 r. odmówić odbioru odpadów z takich kontenerów. Przypominamy, że zmieszane odpady komunalne mogą być wystawiane w czarnych workach.