Zakres Spraw:
 • Księgowość budżetowa, a w szczególności:

  1. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków budżetu.
  2. Prowadzenie księgowości pozabudżetowej w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i sum depozytowych.
  3. Prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i finansowej Urzędu Gminy.
  4. Prowadzenie pełnej dokumentacji podatku VAT, w tym wystawianie faktur VAT.
  5. Prowadzenie analitycznej ewidencji księgowej materiałów, wyposażenia i majątku trwałego.
  6. Naliczanie i księgowanie umorzeń środków trwałych.
  7. Wycena i rozliczanie inwentaryzacji.
 • Wymiar podatków i opłat oraz księgowość podatkowa, a w szczególności:

  1. Wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych oraz opłaty od posiadania psów.
  2. Prowadzenie ewidencji podatników.
  3. Prowadzenie rejestru podań o ulgi i umorzenia, w tym przygotowywanie decyzji w sprawach udzielania ulg, odroczeń, rozłożeń na raty i umorzeń w zakresie podatków.
  4. Sporządzanie decyzji przypisów i odpisów podatków, prowadzenie rejestru przypisów i odpisów podatków oraz ich księgowanie.
  5. Gromadzenie i kontrola pod względem legalności oraz zgodności ze stanem faktycznym, deklaracji podatkowych.
  6. Wystawianie zaświadczeń o stanie majątkowym oraz z zakresu podatków i opłat.
  7. Obsługa organizacyjna inkasentów oraz rozliczanie ich z zebranych podatków.
  8. Księgowanie wpływów należności podatkowych od osób fizycznych i prawnych oraz opłat lokalnych, w tym wystawianie dowodów wpłat.
  9. Prowadzenie spraw podatkowych osób prowadzących działalność gospodarczą na ternie gminy.
  10. Prowadzenie rejestru umów i aneksów umów Gminy Ozorków.
  11. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.
 • Egzekucja podatkowa, a w szczególności:

  1. Rozliczanie zaległości w zakresie należności z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego.
  2. Prowadzenie egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych, w tym wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych podatnikom posiadającym zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, środków transportowych, prowadzenie ewidencji upomnień i tytułów wykonawczych, wystawianie pism do Urzędów Skarbowych w sprawie umorzenia lub zawieszenia postępowania egzekucyjnego.
 •  Obsługa kasowa, a w szczególności:

  1. Obsługa kasowa urzędu i klientów zewnętrznych w zakresie dokonywania wpłat i wypłat.
  2. Przygotowywanie materiałów analitycznych z dochodów i wydatków budżetu Gminy.
  3. Gospodarka w zakresie obrotu bezgotówkowego.

Kierownik Referatu

Alicja Milczarek - Kierownik Referatu Finansowego

pokój 19, tel. 42 277 14 44 wew.122

e-mail: milczarekTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z zakresem spraw:
- Sprawowanie kontroli nad prawidłowością pracy referatu finansowego.
- Księgowanie podatków, opłat, dochodów z tytułu najmu i dzierżawy i pozostałych dochodów budżetowych (jednostka).
- Księgowanie dotacji, subwencji, dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, środków z funduszy celowych (organ).
- Prowadzenie ksiąg rachunkowych,
- Sprawozdawczość budżetowa zbiorcza.
- Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego / bilansu / z jednostki i organu.
- Nadzór i aktualizacja przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy.
- Przygotowywanie projektów Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta.
- Sporządzanie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- Rozliczanie podatku VAT.
- Prowadzenie rejestru sprzedaży i rejestru zakupu VAT
- Wystawianie faktur VAT związanych ze sprzedażą opodatkowaną.
- Sporządzanie miesięcznych i cząstkowych deklaracji VAT -7.
- Obsługa programu Rejestr VAT dla rozliczeń podatku od towarów i usług VAT oraz elektronicznego raportowania danych w ramach procedur wynikających z Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).


PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Referat Finansowy

Stanowisko odpowiedzialne: pokój 16, tel. (42) 277-14-44 wew.106
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGA ! Stawki podatku od nieruchomości na rok 2024 wynoszą :

 • od gruntów:
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 1,34 zł od 1 m2 powierzchni,
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 6,66 zł od 1 ha powierzchni,
 • pozostałych - 0,71 zł od 1 m2 powierzchni,
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji – 4,39 zł od 1 m2 powierzchni.
 • od budynków:
 • mieszkalnych – 1,15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 33,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • mieszkalnych, położonych w siedliskach gospodarstw rolnych – 1,08 od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 15,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 6,76 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 11,17 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • budynków letniskowych – 11,17 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • garaży wolnostojących, komórek – 9,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
 • od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych
  • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;
  • użytkownikami wieczystymi gruntów;
  • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Przedmioty opodatkowania:

 • grunty;
  • budynki lub ich części czyli obiekty budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, które są trwale związane z gruntem, wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadają fundamenty i dach;
  • grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podstawa opodatkowania:

 • dla gruntów podstawą opodatkowania jest powierzchnia, jaka figuruje w Ewidencji gruntów i budynków;
  • dla budynków podstawą opodatkowania jest powierzchnia użytkowa budynku lub jego części mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Kondygnacje o wysokości 1,40 m–2,20 m zalicza się w 50%, a jeżeli wysokość jest niższa niż 1,40 m powierzchnię tę pomija się;
  • dla budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej podstawą opodatkowania jest wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, nie pomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Jeżeli od budowli nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych - podstawą opodatkowania jest jej wartość rynkowa określona przez podatnika.

Powstanie obowiązku podatkowego:

 • Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Natomiast obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
 • Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

  Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa
  • Uchwała Nr LXXVII/544/23 Rady Gminy Ozorków z dnia 28 września 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ozorków.

Wymagane dokumenty: 

 • osoby fizyczne składają informację w sprawie podatku od nieruchomościach, sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku w podatku od nieruchomości, względnie sposobu wykorzystania nieruchomości mającego wpływ na wysokość opodatkowania
  osoby prawne składają deklarację na podatek od nieruchomości sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru złożona w terminie do 31 stycznia każdego roku. W przypadku powstania obowiązku podatkowego po dniu 31 stycznia, deklaracje należy składać w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np.: umowa kupna-sprzedaży, odpis księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów, umowa dzierżawy). 

Termin załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku, nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej– nie później niż w ciągu dwóch miesięcy dotyczącej opodatkowania nieruchomości będącej w posiadaniu osób fizycznych. W przypadku osób prawnych podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji (bez wezwania organu podatkowego).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Ozorków w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Inne informacje:

Osoby fizyczne regulują zobowiązania podatkowe w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada. Wpłaty podatku można dokonać –gotówką: do rąk sołtysa lub w kasie Urzędu Gminy Ozorków (Ozorków, ul. Wigury 14), przelewem na indywidualne konto podatnika bądź na rachunek bankowy urzędu: Bank Spółdzielczy w Ozorkowie 06 8786 0001 0000 1502 2000 0003.

Osoby prawne opłacają podatek w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia danego roku gotówką w kasie Urzędu Gminy Ozorków, bądź przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Ozorkowie 06 8786 0001 0000 1502 2000 0003.

Gdy kwota podatku nie przekracza 100,00 zł -podatek płatny jest w terminie płatności I-szej raty.


PODATEK ROLNY

Referat Finansowy

Stanowisko odpowiedzialne: pokój 16, tel. (42) 277-14-44 wew.106
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGA! Stawki podatku rolnego na rok 2024 wynoszą:

 • dla gruntów gospodarstw rolnych – 172,50 zł od 1 ha przeliczeniowego,
  • dla pozostałych gruntów sklasyfikowanych rolniczo - 345,00 zł od 1 ha fizycznego.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa wyżej o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki nie posiadającej osobowości prawnej.

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami gruntów;
  • posiadaczami samoistnymi gruntów;
  • użytkownikami wieczystymi gruntów;
  • posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

o wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego albo
o jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa
  • Uchwała Nr LXXVIII/554/23, Rady Gminy Ozorków z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok na obszarze Gminy Ozorków.

Wymagane dokumenty:

 • osoby fizyczne składają informację w sprawie podatku rolnego, sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku rolnym lub od dnia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.
  osoby prawne składają deklarację na podatek rolny sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru złożona w terminie do 15 stycznia każdego roku. W przypadku powstania obowiązku podatkowego po dniu 15 stycznia, deklaracje należy składać w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do gruntów (np.: umowa kupna-sprzedaży, odpis księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów, umowa dzierżawy).

Termin załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku, nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej– nie później niż w ciągu dwóch miesięcy dotyczącej opodatkowania nieruchomości będącej w posiadaniu osób fizycznych. W przypadku osób prawnych podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji (bez wezwania organu podatkowego). 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Ozorków w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Inne informacje:

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada zarówno w przypadku osób fizycznych jak i prawnych. Gdy kwota podatku nie przekracza 100,00 zł -podatek płatny jest w terminie płatności I-szej raty.

Osoby fizyczne mogą dokonać wpłaty podatku – w gotówce: do rąk sołtysa lub w kasie Urzędu Gminy Ozorków (Ozorków, ul. Wigury 14), przelewem na indywidualne konto podatnika bądź na rachunek bankowy urzędu: Bank Spółdzielczy w Ozorkowie 06 8786 0001 0000 1502 2000 0003.

Osoby prawne wpłacają podatek gotówką w kasie Urzędu Gminy Ozorków, bądź przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Ozorkowie 06 8786 0001 0000 1502 2000 0003.


PODATEK LEŚNY

Referat Finansowy

Stanowisko odpowiedzialne: pokój 16, tel. (42) 277-14-44 wew.106
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGA! Stawka podatku leśnego w roku 2024 wynosi: 72,0346 zł za 1 ha powierzchni lasu.

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami lasów;
  • posiadaczami samoistnymi lasów;
  • użytkownikami wieczystymi lasów;
  • posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa
  • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023.

Wymagane dokumenty: 

 • osoby fizyczne składają informację w sprawie podatku leśnego, sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym lub od dnia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.;
  osoby prawne składają deklarację na podatek leśny sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru złożona w terminie do 15 stycznia każdego roku. W przypadku powstania obowiązku podatkowego po dniu 15 stycznia, deklaracje należy składać w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do gruntów (np.: umowa kupna-sprzedaży, odpis księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów, umowa dzierżawy).

Termin załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku, nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej– nie później niż w ciągu dwóch miesięcy dotyczącej opodatkowania nieruchomości będącej w posiadaniu osób fizycznych. W przypadku osób prawnych podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji (bez wezwania organu podatkowego).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Ozorków w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Inne informacje:

Osoby fizyczne regulują zobowiązania podatkowe w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada. Wpłaty podatku można dokonać –gotówką: do rąk sołtysa lub w kasie Urzędu Gminy Ozorków (Ozorków, ul. Wigury 14), przelewem na indywidualne konto podatnika bądź na rachunek bankowy urzędu: Bank Spółdzielczy w Ozorkowie 06 8786 0001 0000 1502 2000 0003.

Osoby prawne opłacają podatek w terminie do dnia 15 każdego miesiąca roku gotówką w kasie Urzędu Gminy Ozorków, bądź przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Ozorkowie 06 8786 0001 0000 1502 2000 0003.


Gdy kwota podatku nie przekracza 100,00 zł -podatek płatny jest w terminie płatności I-szej raty.

ULGI  W  SPŁACIE  ZOBOWIĄZAŃ  PODATKOWYCH – dot. podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych.

 • Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych udzielane na podstawie art. 67a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.) na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym w formie:
 • odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty;
 • odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;
 • umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 • Uchwała nr XXXVI/290/16 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis;
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury

Wymagane wnioski i dokumenty składane przez osoby fizyczne:

 • wniosek o udzielenie ulgi wraz z opisem okoliczności powstania zaległości /druk do pobrania/;
 • informację dotyczącą sytuacji materialnej i rodzinnej podatnika wraz z dokumentami potwierdzającymi wiarygodność przedstawionych informacji /do pobrania załącznik/;
 • zaświadczenia o dochodach własnych i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (odpowiednio: aktualne zaświadczenie z zakładu pracy, odcinek renty/emerytury, decyzja o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych i inne);
 • dowody potwierdzające argumenty zawarte we wniosku, a mające wpływ na rozpatrzenie sprawy.

W przypadku ubiegania się o ulgę w podatku od nieruchomości i w podatku od środków transportowych przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wnioskodawcy dodatkowo przedkładają:

 • wypełniony formularz oświadczenia podmiotu o prowadzonej działalności gospodarczej ze wskazaniem przeznaczenie wnioskowanej ulgi zgodnie z brzmieniem art. 67b § 1 Ordynacji podatkowej, która:

- nie stanowi pomocy publicznej,

- stanowi pomoc de minimis,

- stanowi pomoc publiczną ze wskazaniem odpowiednio art. 67b § 1 pkt 3 lit. a-m Ordynacji podatkowej /do pobrania załącznik/.

 • zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i informacje finansowe  za okres 3 ostatnich lat podatkowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości w oparciu o przyjętą formę rozliczenia dochodów;
 • wykaz należności oraz zobowiązań publiczno- i cywilnoprawnych wraz ze sposobem ich realizacji;
 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu  2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym /do pobrania załącznik/;
 • informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311 ze zm.) w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis /do pobrania załącznik/.

W przypadku ubiegania się o ulgę w podatku rolnym przez osobę fizyczną prowadzącą gospodarstwa rolne wnioskodawcy dodatkowo przedkładają:

 • pokwitowanie odbioru padliny w przypadku upadku inwentarza żywego;
 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymane w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej  w tym okresie, albo oświadczenia  o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie /do pobrania załącznik/;
 • informacji wynikającej z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o  pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810) /do pobrania załącznik/.

W przypadku ubiegania się o ulgę przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną  nieposiadającą osobowości prawnej do wniosku /do pobrania załącznik/ należy dołączyć:

 • szczegółowy opis okoliczności powstania zaległości;
 • informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) za okres 3 lat obrotowych, w przypadku podmiotów zobowiązanych do ich sporządzania zgodnie 
  z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.) lub inne sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym;
 • informacje na temat wyniku finansowego uzyskanego w okresie bieżącego roku – do dnia złożenia wniosku (np. wstępna wersja bilansu, rachunków zysków i strat);
 • plan przychodów i wydatków na dany rok podatkowy;
 • wykaz należności oraz zobowiązań publiczno- i cywilnoprawnych wraz ze sposobem ich realizacji;
 • dowody potwierdzające argumenty zawarte we wniosku, a mające wpływ  na rozpatrzenie sprawy;
 • wypełniony formularz oświadczenia podmiotu o prowadzonej działalności gospodarczej ze wskazaniem przeznaczenie wnioskowanej ulgi zgodnie z brzmieniem art. 67b § 1 Ordynacji podatkowej, która:

- nie stanowi pomocy publicznej,

- stanowi pomoc de minimis,

- stanowi pomoc publiczną ze wskazaniem odpowiednio art. 67b § 1 pkt 3 lit. a-m Ordynacji podatkowej /do pobrania załącznik/;

 • informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących
  w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311 ze zm.) w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis /do pobrania załącznik/.

 Termin załatwienia sprawy

Wydanie decyzji w sprawie udzielenia ulgi nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej– nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

 Tryb odwoławczy:

 Od decyzji służy stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Ozorków w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 ZWOLNIENIE  W  PODATKU  ROLNYM  Z TYTUŁU  NABYCIA  GRUNTÓW  ROLNYCH

Podatnikom podatku rolnego przysługuje zwolnienie i ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów sklasyfikowanych rolniczo. Zwolnienie obejmuje grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:

 • będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte
  w drodze umowy sprzedaży,
 • będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
 • wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie.

Podstawa prawna: 

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym

 Wymagane dokumenty

 • wniosek podatnika /do pobrania załącznik/;
 • kserokopia aktu notarialnego potwierdzającego zakup gruntów;
 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymane w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej  w tym okresie, albo oświadczenia  o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie /do pobrania załącznik/;
 • formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie/do pobrania załącznik/.

Termin załatwienia sprawy:

 Wydanie decyzji w sprawie udzielenia zwolnienia i ulgi w podatku rolnym nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej– nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy:

 Od decyzji służy stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Ozorków w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

ULGA  INWESTYCYJNA  W  PODATKU  ROLNYM      

Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

 • budowę  lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli
  i utrzymania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,
 • zakup i zainstalowanie:
 • deszczowni,
 • urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
 • urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne źródeł energii (wiatru, biogazu,  słońca, spadku wód)

jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

 Podstawa prawna: 

 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym;
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa;
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 • Rozporządzenia Komisji (UE) NR 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającym niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

Wymagane dokumenty

 • wniosek podatnika /do pobrania załącznik/;
 • rachunki bądź ich uwierzytelnione odpisy dokumentujące wysokość poniesionych wydatków za zakup materiałów oraz robociznę obcą;
 • zestawienie załączonych faktur;
 • oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej /do pobrania załącznik/;
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie /do pobrania załącznik/.

Termin załatwienia sprawy

Wydanie decyzji w sprawie udzielenia ulgi inwestycyjnej nie później niż w ciągu miesiąca,
a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej– nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Ozorków w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 

ZAŚWIADCZENIA W PODATKACH LOKALNYCH

 

Zaświadczenia w podatkach lokalnych:

 • o wielkości użytków rolnych, gospodarstwa rolnego;
  • o stanie majątkowym, posiadaniu/nieposiadaniu gospodarstwa rolnego;
  • o figurowaniu podatników w ewidencji podatkowej i zgłoszonych do opodatkowania przedmiotach;
  • o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości ZAS-W;
  • o wysokości zobowiązań spadkodawcy ZAS-S;
  • o wysokości zaległości podatkowych zbywającego ZAS-Z - za zgodą zbywającego;
  • o wysokości zaległości podatkowych podatnika ZAS-P - za zgodą podatnika;
  • o wysokości zobowiązania podatkowego (zaległości podatkowych), kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych, zabezpieczonych hipoteka przymusową lub zastawem skarbowym ZAS-HZ;
  • o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym ZAS-HZU;
  • inne.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa ;
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Wymagane dokumenty:

Opłaty: od zaświadczeń pobierana jest opłata skarbowa w wysokości:

 • 21 zł – od zaświadczeń: ZAS-W, ZAS-S, ZAS-Z, ZAS-P, ZAS-HZ, ZAS-HZU;
  • 17 zł – od pozostałych zaświadczeń.

Opłatę skarbową można uiszczać gotówką w kasie Urzędu Gminy Ozorków, bądź przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Ozorkowie 06 8786 0001 0000 1502 2000 0003. Zwolnienia z opłaty skarbowej reguluje art. 7 ustawy o opłacie skarbowej, natomiast art. 2 oraz 3 określają, które zaświadczenia nie podlegają opłacie.

Termin załatwienia sprawy:

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Wnioskodawcy przysługuje na podstawie art. 306c Ordynacji podatkowej zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 7 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Ozorków