Gmina Ozorków od 01.stycznia 2020 r. prowadzi Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Modlnej do którego przyjmowane są nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne, w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z nieruchomości położonych na terenie Gminy Ozorków.


PSZOK, z wyłączeniem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy, czynny jest:

  • w poniedziałek, wtorek i środę w godzinach  07:00 do 12:00
  • w czwartek nieczynny
  • w piątek i sobotę w godzinach 12:00 do 17:00


Warunkiem odbioru odpadów komunalnych jest złożenie oświadczenia o pochodzeniu odpadów komunalnych

ikona pdf - Oświadczenie o pochodzeniu odpadów komunalnych dostarczonych do PSZOK

 

Do PSZOK przyjmowane są:

  • nieodpłatnie w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami,
  • odpady komunalne selektywnie (rozdzielone na poszczególne frakcje) zebrane z nieruchomości położonych na terenie Gminy Ozorków w każdej ilości.

Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny pochodzące z rozbiórki, remontu przyjmowane są do PSZOK w ilości 50 kg na osobę na rok z terenu nieruchomości zamieszkałej oraz w ilości 200 kg na rok na jedną nieruchomość, na której znajduje się domek letniskowy.

Dostarczający odpady do PSZOK dokonuje ich rozładunku i umieszczenia w poszczególnych kontenerach we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie ze wskazaniem obsługi PSZOK.

W przypadku dostarczenia do PSZOK bioodpadów frakcji zielonej (odpady z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, liście, skoszona trawa, gałęzie) w pojemnikach lub workach, osoba dostarczająca odpad jest zobowiązana do jego rozładunku we wskazane miejsce i pozostawieniu odpadu bez opakowania. Opakowania mogą zostać pozostawione w PSZOK jeżeli zostaną zakwalifikowane do rodzaju odpadu podlegającemu odbieraniu przez PSZOK.

Do PSZOK nie będą przyjmowane odpady powstające w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, działalności rolniczej, a także następujące rodzaje odpadów:, papa, odpady zawierające azbest, części samochodowe, odpady w opakowaniach cieknących, odpady budowlane zmieszane, zmieszane odpady komunalne, odpady niezidentyfikowane.

Wszystkich informacji o pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Modlnej udziela na miejscu pracownik PSZOK lub pracownik Urzędu Gminy Ozorków pod nr telefonu 42 277 14 44 wew. 127.

ikona pdf - Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych