Korpus Wsparcia Seniorów  edycja 2024 w gminie Ozorków

W dniu 03.06.2024 r. zawarto umowę nr 51/2024/KWS pomiędzy Gminą Ozorków a Skarbem Państwa- Wojewodą Łódzkim o dofinansowanie w 2024 r. środkami rezerwy celowej budżetu państwa zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego w obszarach wskazanych w programie „Korpus  Wsparcia Seniorów”

Na mocy umowy Gmina Ozorków otrzyma dotację w łącznej kwocie 21.356,00zł na realizację Modułu I i Modułu II Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024. Całkowity koszt zadania wynosić będzie 27.600,00zł.

Realizacja Programu przewidziana jest na okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Adresatami programu są seniorzy mieszkający w gminie Ozorków, w wieku 60 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Program zakłada realizację dwóch Modułów

Moduł I, którego celem jest zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich.

Usługi sąsiedzkie świadczone w ramach Modułu I obejmą swoim zakresem pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Moduł II, którego celem będzie poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”,

W ramach Modułu II osoby uprawnione mogą nieopłatnie otrzymać opaski bezpieczeństwa i skorzystać z usługi teleopieki medycznej.

 Osoby zainteresowane udziałem w Programie mogą się zgłaszać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ozorków z siedzibą w Ozorkowie, przy ul. St. Wigury 14 lub uzyskać informacje telefonicznie pod nr (42)277 14 51.