Zawiadomienie dla odbiorców wody dotyczy: odczytu wodomierza na przyłączu wodociągowym, celem rozliczenia zużycia wody

Firma „BAKUPI” Sp. z o.o. w m. Boczki 30 uprzejmie prosi o telefoniczne lub osobiste skontaktowanie się z siedzibą naszej firmy, celem ustalenia daty dokonania odczytu wodomierza oraz rozliczenia zużycia wody na terenie nieruchomości:
- punkty obsługi odbiorcy: stacja wodociągowa w Sokolnikach-Lesie, ul. Narutowicza 11
tel. 42 710 23 64 punkt czynny w godz.: od wtorku - do piątku 8:00 – 10:00, 15:00 – 16:00
w soboty 8:00 – 10:00
- telefony kontaktowe: 42 710 23 64 - w godzinach j.w.,
538 963 096 - od wtorku - do soboty - w godz.: 8:00 – 16:00

W związku odległym terminem dokonania opłaty za pobór wody, istnieje konieczność dokonania sprawdzenia prawidłowości wskazań wodomierza oraz rozliczenia zużycia wody.
W przypadku braku możliwości przybycia na teren nieruchomości i osobistego uiszczenia opłaty, prosimy o:
1) samodzielne odczytanie wodomierza,
2) przesłanie aktualnego stanu wodomierza na adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
z podaniem: nazwiska właściciela działki, adresu działki
z załączeniem: wypełnionego oświadczenia o akceptacji faktur przesyłanym drogą elektroniczną (wzór dostępny na stronie internetowej: http://bakupi.pl w zakładce PLIKI DO ŚCIĄGNIĘCIA).
Faktura zostanie przesłana w postaci elektronicznej na adres e-mail zawarty w oświadczeniu,
3) po otrzymaniu elektronicznej faktury - dokonanie wpłaty kwoty faktury przelewem na konto:
Bank Spółdzielczy w Ozorkowie 02 8786 0001 0013 7940 2000 0001
z podaniem na druku przelewu: numeru faktury lub nazwiska właściciela działki, adresu działki.
W przypadku braku możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną prosimy o samodzielne wyliczenie i dokonanie wpłaty przelewem na wyżej wymieniony numer rachunku bankowego z podaniem na druku przelewu: nazwiska właściciela działki, adresu działki, ilości zużytej wody i aktualnego stanu wodomierza.
Cena za 1 m3 wody wynosi: 3, 53 zł/m3 + 8 % podatku VAT
sposób wyliczenia: kwota opłaty = ilość zużytej wody x 3,53 zł/m3 x 1,08
W celu wyliczenia kwoty opłaty, zalecamy skorzystanie z kalkulatora należności zamieszczonego na stronie internetowej: bakupi.pl w zakładce: informacje dla odbiorców wody


Zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Ozorków.

Gmina Ozorków informuje, że eksploatacją sieci i urządzeń wodociągowych na terenie naszej gminy zajmują się dwa przedsiębiorstwa wodociągowe:

1. BAKUPI Spółka z o.o. z siedzibą w m. Boczki 30, 95-035 Ozorków,

2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, ul. Południowa 5, 95-045 Parzęczew.

Spółka z o.o. BAKUPI zajmuje się zbiorowym zaopatrzeniem wodę z następujących stacji wodociągowych:

1. Stacja Uzdatniani Wody w Celestynowie dostarcza wodę do nieruchomości tylko na terenie miejscowości Celestynów;

2. Stacja Uzdatniani Wody w Modlnej dostarcza wodę do nieruchomości w miejscowościach: Modlna, Sokolniki, Sokolniki-Parcela, Maszkowice, Małachowice, Małachowice-Kolonia, Dybówka, Czerchów, część Skotnik;

3. Stacja Uzdatniani Wody w Tymienicy dostarcza wodę do nieruchomości w miejscowościach: Tymienica, Leśmierz, Boczki, Cedrowice, Cedrowice-Parcela, Muchówka, Parzyce, Ostrów, Opalanki, część Skotnik i Sierpowa;

4. Stacja Uzdatniani Wody w Sokolnikach-Lesie dostarcza wodę do nieruchomości w miejscowościach: Sokolniki-Las, Katarzynów i Aleksandria oraz części Helenowa i Sokolnik.

Miejscowość Śliwniki oraz w zależności od potrzeb część miejscowości Cedrowice zaopatrywane są w wodę ze stacji wodociągowej na terenie miasta Ozorków.  

 Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie dostarcza wodę ze stacji wodociągowej w Chrząstowie Wielkim do miejscowości: Skromnica, Borszyn, Tkaczew, Solca Wielka, Solca Mała, Pełczyska, Wróblew oraz części Sierpowa. 

Informacje dla mieszkańców gminy Ozorków dotyczące działań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanych przez ww. przedsiębiorstwa wodociągowe dostępne są na stronach internetowych:

1. BAKUPI Spółka z o.o. pod adresem: www.bakupi.pl;

2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie pod adresem: www.zgkparzeczew.pl.

Aktualne informacje dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi znajdują się na ww. stronach internetowych przedsiębiorstw wodociągowych. Poniżej podajemy linki do informacji w tym zakresie:

http://bakupi.pl/informacje-dotyczace-jakosci-wody-2/

http://www.zgkparzeczew.pl/jakosc-wody/

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:

Informacje na temat obowiązujących taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ugozorkow.nv.pl, w zakładce: Taryfy (http://bip.ugozorkow.nv.pl/Article/id,491.html).

Zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Ozorków.

Zadania z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzi Gmina Ozorków, która jako przedsiębiorstwo kanalizacyjne w rozumieniu ustawy z 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018r. poz. 1152 ze zmianami), jest uprawniona do określenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków. Na terenie naszej gminy grupy taryfowe podzielono według miejscowości, z uwagi na fakt, że w każdej miejscowości funkcjonuje odmienny system odprowadzania i oczyszczania ścieków tj.:

Grupa 1: Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w Leśmierzu,

Grupa 2: Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków dowożonych beczkowozem do oczyszczalni ścieków w Leśmierzu,

Grupa 3: Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w Skromnicy,

Grupa 4: Odprowadzanie ścieków w Śliwnikach i Wróblewie,

Grupa 5: Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w Sokolnikach-Parceli,

Grupa 6: Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w Pełczyskach.

 

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
W związku z ustawowym obowiązkiem prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków zwracamy się do mieszkańców o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy Ozorków.
Wypełnione druki prosimy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Ozorków lub do pokoju nr 5 lub pocztą na adres: Urząd Gminy Ozorków, ul. Wigury 14, 95-035 Ozorków.
Podstawa prawna: art.3 ust.3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022r. poz. 1297 ze zmianami).

ikona pdf - Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków

KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Informujemy, że pracownicy Urzędu Gminy Ozorków sukcesywnie przeprowadzają kontrolę zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy. Podczas kontroli sprawdzane są umowy oraz dowody uiszczania opłat za usługę wywozu nieczystości ciekłych.
Podstawa prawna: art.6 ust.1 i art. 9u. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Zgodnie z art. 9u ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Wójt Gminy Ozorków sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy. Do kontroli stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy - Prawo ochrony środowiska.