Zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Ozorków.

Gmina Ozorków informuje, że eksploatacją sieci i urządzeń wodociągowych na terenie naszej gminy zajmują się dwa przedsiębiorstwa wodociągowe:

1. BAKUPI Spółka z o.o. z siedzibą w m. Boczki 30, 95-035 Ozorków,

2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, ul. Południowa 5, 95-045 Parzęczew.

Spółka z o.o. BAKUPI zajmuje się zbiorowym zaopatrzeniem wodę z następujących stacji wodociągowych:

1. Stacja Uzdatniani Wody w Celestynowie dostarcza wodę do nieruchomości tylko na terenie miejscowości Celestynów;

2. Stacja Uzdatniani Wody w Modlnej dostarcza wodę do nieruchomości w miejscowościach: Modlna, Sokolniki, Sokolniki-Parcela, Maszkowice, Małachowice, Małachowice-Kolonia, Dybówka, Czerchów, część Skotnik;

3. Stacja Uzdatniani Wody w Tymienicy dostarcza wodę do nieruchomości w miejscowościach: Tymienica, Leśmierz, Boczki, Cedrowice, Cedrowice-Parcela, Muchówka, Parzyce, Ostrów, Opalanki, część Skotnik i Sierpowa;

4. Stacja Uzdatniani Wody w Sokolnikach-Lesie dostarcza wodę do nieruchomości w miejscowościach: Sokolniki-Las, Katarzynów i Aleksandria oraz części Helenowa i Sokolnik.

Miejscowość Śliwniki oraz w zależności od potrzeb część miejscowości Cedrowice zaopatrywane są w wodę ze stacji wodociągowej na terenie miasta Ozorków.  

 Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie dostarcza wodę ze stacji wodociągowej w Chrząstowie Wielkim do miejscowości: Skromnica, Borszyn, Tkaczew, Solca Wielka, Solca Mała, Pełczyska, Wróblew oraz części Sierpowa. 

Informacje dla mieszkańców gminy Ozorków dotyczące działań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanych przez ww. przedsiębiorstwa wodociągowe dostępne są na stronach internetowych:

1. BAKUPI Spółka z o.o. pod adresem: www.bakupi.pl;

2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie pod adresem: www.zgkparzeczew.pl.

Aktualne informacje dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi znajdują się na ww. stronach internetowych przedsiębiorstw wodociągowych. Poniżej podajemy linki do informacji w tym zakresie:

http://bakupi.pl/informacje-dotyczace-jakosci-wody-2/

http://www.zgkparzeczew.pl/jakosc-wody/

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:

Informacje na temat obowiązujących taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ugozorkow.nv.pl, w zakładce: Taryfy (http://bip.ugozorkow.nv.pl/Article/id,491.html).

Zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Ozorków.

Zadania z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzi Gmina Ozorków, która jako przedsiębiorstwo kanalizacyjne w rozumieniu ustawy z 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018r. poz. 1152 ze zmianami), jest uprawniona do określenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków. Na terenie naszej gminy grupy taryfowe podzielono według miejscowości, z uwagi na fakt, że w każdej miejscowości funkcjonuje odmienny system odprowadzania i oczyszczania ścieków tj.:

Grupa 1: Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w Leśmierzu,

Grupa 2: Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków dowożonych beczkowozem do oczyszczalni ścieków w Leśmierzu,

Grupa 3: Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w Skromnicy,

Grupa 4: Odprowadzanie ścieków w Śliwnikach i Wróblewie,

Grupa 5: Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w Sokolnikach-Parceli,

Grupa 6: Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w Pełczyskach.