W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina Ozorków ogłasza nabór wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 1. Rodzaj zadań planowanych do dofinansowania

Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina może wnioskować
o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych
z udzieleniem przez Gminę dotacji
, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina Ozorków, po ich pozytywnej weryfikacji, zgłosi do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Złożenie  wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji - wniosek jest propozycją do zgłoszenia  do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania w ramach w/w Programu na realizację konkretnego zadania (promesy wstępnej) zostanie wszczęta dalsza procedura, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

 1. Dotacja będzie przysługiwała właścicielom zabytków ruchomych lub nieruchomych
 • Zasady składania propozycji wniosków do dofinansowania:
 • wnioski należy składać do Urzędu Gminy Ozorków; 
 • do złożenia wniosku służy formularz, którego wzór stanowi załącznik do  niniejszego ogłoszenia;
 • podmiot uprawniony (wnioskodawca) może złożyć wniosek o dofinansowanie w jednej z trzech kategorii: 
 1. do 150 000 złotych,
 2. do 500 000 złotych,
 3. do 3 500 000 złotych.
 • Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Ozorków - sekretariat - pok. nr. 9 lub przesłać drogą pocztową przesyłką poleconą (rejestrowaną) na adres: Urząd Gminy Ozorków, 95 - 035 Ozorków, ul. Wigury 14 w terminie do dnia 20.01.2023 r. do godz. 1500.

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku bezpośrednio w Urzędzie Gminy Ozorków (sekretariat UG pok. nr 9) lub wpływu (doręczenia) do Urzędu Gminy Ozorków drogą pocztową lub za pośrednictwem ePUAP.

 • Wniosek powinien być wypełniony czytelnym pismem lub na komputerze.
 • Wniosek musi być opieczętowany i podpisany przez osobę/osoby, która/e zgodnie
  z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu
  i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.
 • Do wniosku należy dołączyć:  

Dokument potwierdzający wpis do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 1. Zasady wyboru wniosków
 • Wyboru wniosków dokonuje Wójt Gminy Ozorków uwzględniając:
 • spełnienie wymogów formalnych;
 • kolejność zgłoszenia wniosków.
 • Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie.
 • Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem  dotacji.
 1. Informacja o przyjęciu wniosków

Informacja o przyjętych i zgłoszonych do dofinansowania wnioskach zostanie zamieszczona na stronie internetowej Gminy Ozorków.

 1. Postanowienia końcowe
 2. Dodatkowych informacji na temat naboru udzielają:
 • Monika Nejman, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 42 277 14 44 wew. 125,
 • Hubert Pisera, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 42 277 14 44 wew. 125.
 1. Wnioski o dofinansowanie złożone po dniu 20.01.2023 r nie będą rozpatrywane. 

 

 

Ozorków, 16.01.2023 r.


Wójt Gminy Ozorków
Tomasz Komorowski

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (WNIOSEK O DOFINANSOWANIE.pdf)Wniosek o dofinansowanie 197 kB