Komunikat do organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na obszarze gminy – Gminy Ozorków,

 

            Wójt Gminy Ozorków na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572) i w związku z wnioskiem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi o uchylenie lub zmianę uchwały Nr LII/384/22 Rady Gminy Ozorków z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ozorków w roku 2022

prosi o zgłaszanie się organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na obszarze gminy, w sprawie wydania opinii do nowego projektu Programu, na podstawie art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt.

Nowy projekt Programu dostępny jest na wniosek ww. organizacji społecznych w siedzibie Urzędu Gminy Ozorków, ul. Wigury 14, tel. kontaktowy (42) 277 14 44 wew. 114.

 Prosimy o zgłaszanie się w terminie 21 dni od dnia publikacji komunikatu.

 Zgodnie z art. 11a ust. 8 ww. ustawy mówi, ze opinia o projekcie Programu powinna zostać wydana w terminie 21 dni od dnia jego otrzymania. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego Programu.

Ozorków, dnia 17.10.2022 r.