W dniu 15 września 2022 r weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz.1967).
Ustawa wprowadziła dodatek dla podmiotów wrażliwych  oraz dodatek  dla gospodarstw domowych wykorzystujących jako główne źródło ciepła .:

  1. kocioł na paliwo stałe, kominek, kozę, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnię albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy,
  2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (dodatek nie przysługuje ogrzewającym gazem ziemnym),
  3. kocioł olejowy

Wszystkie te źródła ciepła muszą być  zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Obsługą wniosków w gminie Ozorków zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ozorków.

Wnioski można składać :

  • elektronicznie (przez platformę ePUAP),
  • osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Ozorków ul. Wigury 14 codziennie
    w godzinach 8.00
    -15.00

Wnioski są dostępne na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ozorków

oraz w siedzibie Ośrodka.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:
1) 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
2) 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
3) 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
4) 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.
5)  Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.
6)  Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom :
1) które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności;
2) których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków,

3) wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.
4) wnioski o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia;

5) wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce siedziby podmiotu.

UWAGA

Dodatek węglowy oraz dodatek na inne źródła ciepła przysługuje  tylko  jeden  na jeden adres zamieszkania.