Oznacza to, że przed Gminą Ozorków kolejne zadanie inwestycyjne polegające na modernizacji dwóch dróg gminnych przebiegających przez Ostrów, Tymienicę i Boczki, czyli miejscowościach, w których przed laty funkcjonowało Państwowe Gospodarstwo Rolne Leśmierz.

- Tym razem nasz samorząd został zakwalifikowany do otrzymania promesy inwestycyjnej na kwotę 1 960 000,00 zł w ramach trzeciej edycji „Polskiego Ładu”. Stanowiła ona dodatkowy nabór dla gmin i powiatów, w których zlokalizowane były PGR-y. Ponieważ nasza gmina, z uwagi na PGR Leśmierz, spełniała wymogi naboru, nie mogliśmy nie aplikować o środki, które znacząco wpłyną na poprawę infrastruktury drogowej – informuje Zastępca Wójta Gminy Ozorków Marian Lemański.

Na wspomniany pakiet drogowy składają się dwa zadania polegające na modernizacji poprzez remont dróg gminnych nr 104067E oraz nr 120117E w Boczkach. Wskazane odcinki mają istotne znaczenie dla organizacji ruchu kołowego z uwzględnieniem istniejących potrzeb organizacyjnych, stanu technicznego i oczekiwań społecznych.

- Drogi te stanowią ważny kanał komunikacyjny dla mieszkańców naszej gminy pomiędzy ich miejscami zamieszkania a Ozorkowem i sąsiednimi gminami oraz są strategicznymi drogimi przemieszczania się do pól uprawnych – dodaje Marian Lemański.

Gmina Ozorków zadeklarowała wkład własny w wysokości 40 000,00 zł. Czy galopujące ceny materiałów budowlanych i usług pozwolą na zamknięcie kosztów inwestycji w kwocie 2 000 000,00 zł, czas pokaże. O postępach w realizacji inwestycji będziemy informować Państwa na bieżąco.

 /Red./