W dniu 29 listopada b.r. został przyjęty Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2018 rok.
Proszę o spowodowanie zamieszczenia na stronie internetowej Państwa JST informacji o konkursach planowanych do ogłoszenia w ramach ZIT EFS w 2018 r. (materiał w załączeniu).
Zwracam się również z prośbą o przeanalizowanie Harmonogramu i ustalenie, czy Państwa JST (bądź jej komórki organizacyjne) będzie aplikować o środki z EFS w ramach planowanych na rok 2018 konkursów dla Poddziałań dedykowanych ZIT, tj.:
• Poddziałanie VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT
• Poddziałanie IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT
• Poddziałanie IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT:
 konkurs na usługi społeczne;
 konkurs na usługi zdrowotne.

Poniżej do zapoznania się i przeanalizowania Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Poddziałań ZIT:

ikona pdf - Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Poddziałań ZIT