Inspektor

Grażyna Radwańska pokój nr 3  tel. 42 277 14 44 wew. 113  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jest właściwy w sprawach:

  • prowadzenia prac związanych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
  • wydawania wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego;
  • remontów, modernizacji i bieżącej eksploatacji lokali i budynków, stanowiących mienie komunalne gminy;
  • realizowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywanie problemów alkoholowych;
  • wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wysokości opłat skarbowych:

- za sporządzenie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego do 5 stron – 30 zł;
- za sporządzenie wypisu powyżej 5 stron – 50 zł;
- za sporządzenie wypisu i wyrysu – 90 zł;
- za sporządzenie wyrysu – 20 zł oraz za każdą rozpoczęta stronę A4 - 20 zł, nie więcej niż 200 zł;
- za zaświadczenie (rewitalizacja) – 17 zł

Powyższych wpłat należy dokonywać na konto Nr 06 8786 0001 0000 1502 2000 0003 


Inspektor

Joanna Bączak

Tel. 42 277 14 44 wew. 223, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pokój nr 7

Prowadzone sprawy:

-  gospodarka Mieszkaniowym Zasobem Gminy,

-  gospodarka lokalami użytkowymi,

-  wydzierżawianie, użyczanie, wynajmowanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy,

-  windykacja należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,

-  egzekucja administracyjna prowadzona przez inne organy egzekucyjne z zakresu zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawy nieruchomości, najmu lokali, przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dzierżawy działek rolnych oraz sprzedaży nieruchomości,

-  przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

-  odraczanie, umarzanie wierzytelności pieniężnych związanych z najmem lokali mieszkalnych, opłat z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy,

-  prowadzenie spraw związanych z odpracowywaniem zaległości czynszowych. 


Podinspektor

Robert Frątczak  tel. 42 277 14 44 wew. 114, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  pokój nr 4

Prowadzone sprawy:

-  nadawanie nazw ulic i placów,

-  oznaczanie numeracji porządkowej nieruchomości,

-  wydawanie decyzji w zakresie rozgraniczeń,

-  wkreślanie linii regulacyjnych dla działek i ulic,

-  opiniowanie zgodności wstępnego projektu podziału z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego,

-  wydawanie decyzji o możliwości i sposobie podziału nieruchomości w ramach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

-  wydawanie wypisów z rejestru ewidencji gruntów, budynków i kartotek,

-  przyjmowanie zgłoszeń i zawiadamianie właściwego organu o zniszczeniu znaków geodezyjnych,

-  zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami dotyczące scalenia i podziałów nieruchomości,

- Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego na podstawie ustawy o ustroju rolnym.

- Wydawanie decyzji lokalizacyjnych i decyzji na zajęcie pasa drogowego.

- Prowadzenie spraw z zakresu utrzymania i eksploatacji urządzeń i obiektów melioracyjnych, w tym koordynowanie zadań, kontrola prawidłowości wykonywanych robót oraz udział w komisjach odbioru robót konserwacyjnych itp.

Wysokość opłat:

- za wypis z rejestru gruntów - 50 zł za jeden wypis

- za skrócony wypis z rejestru gruntów - 15 zł za  jedną działkę

- za wypis z kartoteki budynków - 20 zł za jeden wypis

- za wypis z rejestru lokali - 30 zł za jeden wypis

Opłat należy dokonywać na konto Urzędu Gminy Ozorków nr 92 8786 0001 0000 1502 2000 0007.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy ustalać telefonicznie wysokości opłat dla konkretnych działek. 


Sekretariat:

Mariola Starzyńska pokój nr 10   tel. 42 277 14 44  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jest właściwy w sprawach:

  • prowadzenia biura podawczego;
  • przyjmowania interesantów i ich obsługi;
  • udzielania informacji o stanowiskach pracy, w zakresie załatwianych spraw, lokalizacji i numerach kontaktowych.