lodzkie z wami

Nazwa programu Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.
Tytuł projektu ,, Wróblew – Aktywnie znaczy zdrowo”
Numer umowy Umowa nr 514/RŚ/20
Okres realizacji projektu 01.07.2020r.-15.11.2020r.
Beneficjent Gmina Ozorków
Całkowita wartość projektu 10.200,00zł
Dofinansowanie 10.000,00zł
Wkład własny 200,00zł
Opis działań W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie do mini siłowni: orbitrek z krzesłem do wyciskania oraz biegacz wolnostojący. Mini siłownia uatrakcyjni okolicznym mieszkańcom spędzenie wolnego czasu na świeżym powietrzu.

 


 

lodzkie z wami

Nazwa programu Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.
Tytuł projektu ,,Świetlicowe rewolucje w Tymienicy”
Numer umowy Umowa nr 519/RŚ/20
Okres realizacji projektu 01.07.2020r.-15.11.2020r.
Beneficjent Gmina Ozorków
Całkowita wartość projektu 10.200,00zł
Dofinansowanie 10.000,00zł
Wkład własny 200,00zł
Opis działań Celem projektu jest zakup wyposażenia kuchni do świetlicy w Tymienicy .
W ramach projektu zostaną zakupione: meble kuchenne, baterie kuchenne, bojler, zlewozmywak dwukomorowy, kuchnia gazowa z butlą, nagrzewnica gazowa, karnisze, firany.

 


 

lodzkie z wami

Nazwa programu Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.
Tytuł projektu Aleksandria stawia na integrację!
Numer umowy Umowa nr 512/RŚ/20
Okres realizacji projektu 01.07.2020r.-15.11.2020r.
Beneficjent Gmina Ozorków
Całkowita wartość projektu 10.200,00zł
Dofinansowanie 10.000,00zł
Wkład własny 200,00zł
Opis działań Celem projektu jest zakup wyposażenia dla miejscowości Aleksandra
i wykorzystanie go na użyczonej działce. W ramach projektu zostaną zakupione: namiot/pawilon, zestaw biesiadny – stół, ławki, grill dwukomorowy, warnik do wody, oraz bramka do piłki nożnej.

 


pproj eu 2

Nazwa programu W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.
Tytuł projektu ,,Zdalna szkoła w Gminie Ozorków”
Numer umowy 1235/2020
Okres realizacji projektu 22.04.2020r. - 22.10.2020r.
Beneficjent Gmina Ozorków
Całkowita wartość projektu 58 843,00 zł
Dofinansowanie 58 843,00 zł
Wkład własny 0 zł, projekt zakładał 100% finansowanie
Opis działań Realizacja projektu poprzez zakup laptopów i tabletów umożliwia uczniom i nauczycielom ze szkół podstawowych uczestnictwo
w zdalnym kształceniu.

 


 

pproj eu

Nazwa programu Europejski Fundusz Społeczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
Tytuł projektu ,,Rozwój kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu”
Numer umowy RPLD.11.01.02-10-0073/18-00
Okres realizacji projektu 01.01.2019r. – 31.12.2020r.
Beneficjent Gmina Ozorków
Całkowita wartość projektu 670.718,75zł
Dofinansowanie 611.318,75zł
Wkład własny 59.400,00 zł
Opis działań Dzięki jego realizacji Szkoła Podstawowa w Leśmierzu ma szansę m.in. na doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych wśród nauczycieli, którzy przyczynią się do kształtowania
i rozwijania właściwych postaw i umiejętności u uczniów. Realizacja projektu przyczyni się do wyposażenia szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia technologii informacyjno – komunikacyjnej, niezbędne do realizacji programów nauczania.
Dodatkowe informacje:

pproj eu

Nazwa programu Europejski Fundusz Społeczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
Tytuł projektu ,,Techno – logiczni” Odkrywamy i zdobywamy świ@t”
Numer umowy RPLD.11.01.02-10-0073/18-00
Okres realizacji projektu 01.01.2019r. – 31.12.2020r.
Beneficjent Gmina Ozorków
Całkowita wartość projektu 890.074,00 zł
Dofinansowanie 796.882,00 zł
Wkład własny 93.192,00 zł
Opis działań Dzięki jego realizacji Szkoła Podstawowa w Solcy Wielkiej ma szansę m.in. na doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych wśród nauczycieli, którzy przyczynią się do kształtowania i rozwijania właściwych postaw i umiejętności u uczniów. Realizacja projektu przyczyni się do wyposażenia szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia technologii informacyjno – komunikacyjnej, niezbędne do realizacji programów nauczania.
Dodatkowe informacje:

pproj eu

Nazwa programu Europejski Fundusz Społeczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
Tytuł projektu ,,Laboratorium kompetencji w Szkole Podstawowej im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej”
Numer umowy RPLD.11.01.02-10-0075/18-00
Okres realizacji projektu 01.01.2019r. – 31.12.2020r.
Beneficjent Gmina Ozorków
Całkowita wartość projektu 844.833,13zł
Dofinansowanie 775.385,13 zł
Wkład własny 69 498,00 zł
Opis działań Dzięki jego realizacji Szkoła Podstawowa w Leśmierzu ma szansę m.in. na doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych wśród nauczycieli, którzy przyczynią się do kształtowania
i rozwijania właściwych postaw i umiejętności u uczniów. Realizacja projektu przyczyni się do wyposażenia szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia technologii informacyjno – komunikacyjnej, niezbędne do realizacji programów nauczania.
Dodatkowe informacje:

fund eu baner

Nazwa programu

Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa: XI Edukacja Kwalifikacji Umiejętności,

Działanie dla osi: XI.1 Wysoka jakość edukacji,

Poddziałanie: XI.1.2 Kształcenie ogólne

Tytuł projektu ,,Laboratorium kompetencji w Gimnazjum w Modnej”
Numer umowy RPLD.11.01.02-10-B008/16-00
Okres realizacji projektu 2017.01.01 – 2018.12.31
Beneficjent Gmina Ozorków
Całkowita wartość projektu 456 469,25 zł
Dofinansowanie 424 203,25 zł
Wkład własny 32 266,00 zł
Opis działań Dzięki jego realizacji Zespół Szkół w Modlnej ma szansę m.in. na doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych wśród nauczycieli, którzy przyczynią się do kształtowania i rozwijania właściwych postaw i umiejętności u uczniów. Realizacja projektu przyczyni się do wyposażenia szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia technologii informacyjno – komunikacyjnej, niezbędne do realizacji programów nauczania. Szkoła zakłada również utworzenie Szkolnego Ośrodka Karier oraz szkolnej pracowni przyrodniczej.
Dodatkowe informacje:

fund eu baner

Nazwa programu

Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa: XI Edukacja Kwalifikacji Umiejętności,

Działanie dla osi: XI.1 Wysoka jakość edukacji,

Poddziałanie: XI.1.1 Edukacjia przedszkolna

Tytuł projektu ,,Mała Akademia Przedszkolaka”
Numer umowy RPLD.11.01.01-10-0012/16-00
Okres realizacji projektu od 2016.09.01 do 2017.08.31
Beneficjent Gmina Ozorków
Całkowita wartość projektu 178 083,13 zł
Dofinansowanie 151 370,66 zł
Wkład własny 26 712,47 zł
Opis działań Realizacja omawianego zadania przyczyni się do zwiększenia jakości oferty edukacyjnej oraz wyrównania szans edukacyjnych dzieci objętych wsparciem. W ramach projektu przeprowadzone zostaną zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, indywidualnej terapii logopedycznej i pedagogicznej. Dzięki realizacji zadania placówka przedszkola w Leśmierzu zostanie również doposażona w pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć.
Dodatkowe informacje:

 


 

lodzkie reg

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ozorków” nr RPLD.04.02.01-10-0005/17-00

 


 

lodzkie reg

"Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w Urzędzie Gminy Ozorków z siedzibą w Ozorkowie"

 


 termomdernizacja002

"Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcy Wielkiej” nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-007/20