termomdernizacja002

Gmina Ozorków realizuje projekt pn. „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcy Wielkiej” nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-007/20, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w gminie ozorków poprzez termomodernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcy Wielkiej. Zasadniczy cel projektu, zgodnie z zapisami RPO WŁ na lata 2014-2020 można określić jako: poprawę efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację 1 budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego na terenie gminy Ozorków.

Celami szczegółowymi projektu, są:

 • redukcja szkodliwej emisji CO2,
 • ograniczenie emisji powierzchniowej zanieczyszczeń,
 • ograniczenie negatywnego wpływu zanieczyszczeń na środowisko,
 • zmniejszenie strat energii i poprawa wskaźników jej zużycia poprzez termomodernizację budynku użyteczności publicznej,
 • poprawa warunków zdrowotnych ludności i jakości życia mieszkańców, co przełoży się na polepszenie wizerunku gminy i regionu,
 • ograniczenie negatywnego wpływu zanieczyszczeń na zdrowie mieszkańców gminy i regionu łódzkiego,
 • zwiększenie produktywności mieszkańców gminy,
 • oszczędność środków finansowych przeznaczanych na koszty eksploatacyjne,
 • zmniejszenie prawdopodobieństwa zachorowania na choroby układu oddechowego,
 • docieplenie budynku z zastosowaniem nowoczesnych technologii,
 • zwiększenie komfortu użytkowników obiektu, tj. strażaków ochotników, polepszając m.in. warunki pracy,
 • podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy oraz budowanie więzi społecznej i tożsamości regionalnej,

Wskaźniki rezultatów:

 • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO34): 186,87 [ton równoważnika co₂/ rok],
 • zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CO32): 394 198,61 [kwh/rok],
 • ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 1 260,11 [gj/rok].

Harmonogram realizacji projektu:
Zadanie 1 – Prace przygotowawcze – III/IV kw. 2019 r. – IV kw. 2020 r.
Zadanie 2 – Roboty budowlane – III kw. 2021 r. – IV kw. 2022 r.
Zadanie 3 – Zarządzanie projektem – III kw. 2021 r. – IV kw. 2022 r.

Całkowita wartość projektu: 1 230 090,79 PLN
Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich (EFRR): 850 301,15 PLN

termo22001
termo22002
termo22003
termo22004
termo22005
termo22006
termo22007
termo22008
termo22009
termo22010
termo22011
termo22012
termo22013
termo22014
termo22015
termo22016
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16