Gmina Ozorków realizuje projekt pn. „Przebudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Modlnej” nr WND-RPLD.05.02.00-10-0004/21, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest lepsza gospodarka odpadami w gminie Ozorków i województwie łódzkim. Realizacja projektu przyczyni się do zapobiegania powstawania odpadów, przygotowania ich do ponownego użycia, poprzez wdrożone rozwiązania ograniczeniu ulegnie ilość odpadów kierowanych na składowisko odpadów. Główny cel projektu to wpływ na zachowanie i poprawę środowiska naturalnego i ochrona zasobów naturalnych. Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego RPO WŁ na lata 2014-2020, oś priorytetowa V – Ochrona środowiska, działanie V.2 Gospodarka odpadami.

Celami szczegółowymi projektu są:

 • dostosowanie do wymogów prawa,
 • zapobieganie powstawania odpadów, ograniczenie procederu powstawania tzw. „dzikich wysypisk śmieci”,
 • wzrost poziomu odzysku i recyklingu odpadów komunalnych,
 • edukowanie mieszkańców z hierarchii postępowania z odpadami oraz ponownego ich wykorzystywania,
 • przyspieszenie inwestycji poprawiających jakość środowiska naturalnego w gminie,
 • poprawa warunków życia mieszkańców gminy i regionu.

Efektami ekologicznymi przebudowy PSZOK będą:

 • racjonalizacja systemu gospodarki odpadami, w tym m.in. zapewnienie właściwej infrastruktury do zagospodarowywania odpadów,
 • zapewnienie kompleksowości systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy, w tym w gminie, gdzie budowany zostanie punkt, poprzez usprawnienie istniejącego systemu i zapewnienie dostępu wszystkim mieszkańcom gminy do PSZOK, który zgodnie z obowiązującymi przepisami zapewni przyjmowanie odpadów komunalnych, jak: papier, tworzywo sztuczne, szkoło, metale, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, meble i in. odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, opakowania wielomateriałowe, bioodpady,
 • zwiększenie poziomu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • zmniejszenie ilości odpadów komunalnych kierowanych do składowania,
 • wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych następujących frakcji odpadów problemowych: powstających w gospodarstwach domowych odpadów niebezpiecznych, ZSEE, odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon oraz odpadów opakowaniowych,
 • przygotowanie odpadów do ponownego użycia oraz zapobieganie powstawaniu odpadów poprzez ich ponowne wykorzystanie,
 • zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

Całkowita wartość projektu: 443 812,29 zł

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich (EFRR): 306 274,55 zł