Gmina Ozorków mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców przystąpiła do opracowania dokumentu:
„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ozorków”
W dokumencie przedstawione zostaną działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł.
Dokument obejmie swoim zakresem stworzenie bazy danych inwentaryzacji CO2 oraz niezbędne szkolenia dla pracowników i promocję projektu.
Efektem końcowym Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Programu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.


Dzięki PGN możemy zyskać:
czystsze powietrze,
oszczędności
dotacje UE na działania takie, jak:
- termomodernizacja budynków,
- oświetlenie ulic i placów,
- poprawa jakości dróg,
- wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii,
- wymiana starych kotłów/ pieców na nowe i sprawniejsze, itp.


„Gospodarka niskoemisyjna” (ang. low emission economy) oznacza gospodarkę charakteryzującą się przede wszystkim oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych. Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję.
Koncepcja tworzenia i realizacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych przez ratyfikowany Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu.

ikona pdf - Uchwała Nr XXII/167/16 Rady Gminy Ozorków z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ozorków

ikona pdf - Załącznik do Uchwały Nr XXII/167/16 Rady Gminy Ozorków z dnia 21 stycznia 2016r.