wfos

www.zainwestujwekologie.pl


 

Nazwa programu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dziedziny  „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi”
Tytuł projektu Usunięcie wyrobów zawierających azbest zmagazynowanych na nieruchomościach na terenie Gminy Ozorków
Numer umowy 647/OZ/D/2015
Okres realizacji projektu 7.12.2015r. – 31.01.2016r.
Beneficjent Gmina Ozorków
Całkowita wartość projektu 38 075,03 zł
Dofinansowanie 37 694,00 zł
Wkład własny 381,03 zł
Opis działań Realizacja zadania ma pozytywny wpływ na poprawę stanu zdrowotnego mieszkańców oraz wyglądu estetycznego gminy.
Dodatkowe informacje: http://www.ug-ozorkow.pl/index.php/fundusze

 


 

Nazwa programu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 z dziedziny „Gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi”
Tytuł projektu Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ozorków
Numer umowy 693/BN/D/2015
Okres realizacji projektu 16.12.2015r – 29.02.2016r.
Beneficjent Gmina Ozorków
Całkowita wartość projektu 23 062,50 zł
Dofinansowanie 11 531,00 zł
Wkład własny 11 531,50 zł
Opis działań Plan jest dokumentem strategicznym , którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Posiadanie przez Gminę Ozorków Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest warunkiem koniecznym w aspekcie ubiegania się o dofinansowanie zadań z perspektywy unijnej na lata 2014-2020.
Dodatkowe informacje: http://www.ug-ozorkow.pl/index.php/fundusze

 


 

Nazwa programu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
z dziedziny „Edukacja ekologiczna”
Tytuł projektu ,,Tropami zwierząt” w Zespole Szkół w Leśmierzu
Numer umowy 763/EE/D/2015
Okres realizacji projektu 24.12.2015 – 31.10.2016r.
Beneficjent Gmina Ozorków
Całkowita wartość projektu 18 839,00
Dofinansowanie 16 950,00 zł
Wkład własny 1889,00 zł
Opis działań Zadanie ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych uczniów, zaciekawienie światem przyrody i bioróżnorodnością oraz zastosowanie innowacyjnych metod nauczania. W ramach zadania zostaną zakupione: pomoce dydaktyczne związane z edukacją ekologiczną, a uczniowie wezmą udział w ciekawych zajęciach terenowych, oraz warsztatach stacjonarnych, które pozwolą rozwijać im kreatywność i umiejętność pracy w grupie.
Dodatkowe informacje: http://www.ug-ozorkow.pl/index.php/fundusze

 

Nazwa programu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dziedziny „Edukacja ekologiczna”
Tytuł projektu Ochrona Środowiska – Ochrona Człowieka” - program edukacji ekologicznej w Leśmierzu
Numer umowy 948/EE/D/2014
Okres realizacji projektu 31.12.2014r. – 30.09.2015r.
Beneficjent Gmina Ozorków
Całkowita wartość projektu 22 236,00 zł
Dofinansowanie 20 000,00 zł
Wkład własny 2 236,00 zł
Opis działań Młodzież z Zespołu Szkół w Leśmierzu wzięła udział w wielu ciekawych wycieczkach i zajęciach terenowych, które rozwinęły ich pasje oraz pomogły kształtować świadomość ekologiczną.
Dodatkowe informacje: http://www.ug-ozorkow.pl/index.php/fundusze

 

Nazwa programu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
z dziedziny „Ochrona zasobów wodnych”
Tytuł projektu Rozbudowa hydroforni w Sokolnikach Lesie
Numer umowy 317/GW/P/2016
Okres realizacji projektu 30.06.2016 – 15.11.2016
Beneficjent Gmina Ozorków
Całkowita wartość projektu 640 000,00zł
Dofinansowanie – pożyczka 500 000,00zł
Wkład własny 140 000,00zł
Opis działań Przedmiot zadania obejmuje roboty budowlane oraz dostawę i montaż urządzeń w zakresie rozbudowy i modernizacji hydroforni.
Dodatkowe informacje: http://www.ug-ozorkow.pl/index.php/fundusze

 

Nazwa programu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
z dziedziny  „Edukacja ekologiczna”
Tytuł projektu Ekomaniacy potrzebni od zaraz” Utworzenie pracowni przyrodniczej
 w Zespole Szkół w Solcy Wielkiej
Numer umowy 466/EE/D/2016
Okres realizacji projektu 16.08.2016r. – 28.10.2016r.
Beneficjent Gmina Ozorków
Całkowita wartość projektu 41 249,00zł
Dofinansowanie 30 037,00zł
Wkład własny 11 212,00 zł
Opis działań W ramach zadania zostaną zakupione m.in. pomoce dydaktyczne związane z edukacją ekologiczną, sprzęt audio video, komputerowy oraz wyposażenie pracowni: stoły, krzesła, szafy, regały, stojaki na mapy itp. Zadanie ma na celu powstanie kolejnej już nowoczesnej pracowni przyrodniczej w Zespole Szkół funkcjonującym na terenie naszej gminy.
Dodatkowe informacje: http://www.ug-ozorkow.pl/index.php/fundusze

 

Nazwa programu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
z dziedziny  „Ochrona zasobów wodnych”
Tytuł projektu Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sokolniki i Helenów na terenie Gminy Ozorków
Numer umowy U17010/13588 o umorzenie z dnia 09.06.2017r.
Okres realizacji projektu 09.06.2017r. – 29.06.2017r.
Beneficjent Gmina Ozorków
Całkowita wartość projektu 66.883,04
Dofinansowanie 57.957,50
Wkład własny 8926,04
Opis działań

Umorzoną kwotę w wysokości 57 957,50 zł Gmina przeznaczy na rozbudowę 2 odcinków sieci wodociągowej o łącznej długości 880,04 m.b. jeden w miejscowości Sokolniki drugi w miejscowości Helenów. Rozbudowa sieci wodociągowych wpłynie na poprawę życia mieszkańców naszej Gminy, którzy w przyszłości, zostaną zaopatrzeni w  wodę przeznaczoną do spożycia.

Dodatkowe informacje: http://www.ug-ozorkow.pl/index.php/fundusze

 

Nazwa programu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dziedziny  „Edukacja ekologiczna”

Tytuł projektu

Program edukacji ekologicznej pn. ,,W dobrej atmosferze dbamy
o klimat” realizowany w Szkole Podstawowej w Modlnej

Numer umowy

540/EE/D/2017 

Okres realizacji projektu

02.11.2017r. – 30.06.2018r.

Beneficjent

Gmina Ozorków

Całkowita wartość projektu

22 548,00zł

Dofinansowanie

19 048,00zł

Wkład własny

3500,00zł

Opis działań

W ramach projektu zaplanowane są warsztaty ekologiczne dla wszystkich uczniów, wyjazdy edukacyjne, zielone szkoły i imprezy środowiskowe promujące postawy proekologiczne.

Dodatkowe informacje:


 

Nazwa programu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
z dziedziny  „Edukacja ekologiczna”

Tytuł projektu

Program edukacji ekologicznej pn.,Ochrona powietrza jest dzisiaj konieczna’’ realizowany w Zespole Szkół w Leśmierzu

Numer umowy

644/EE/D/2017

Okres realizacji projektu

04.09.2017r. – 22.06.2018r.

Beneficjent

Gmina Ozorków

Całkowita wartość projektu

23 530,00zł

Dofinansowanie

20 000,00zł

Wkład własny

3530,00zł

Opis działań

W ramach zadania zostaną zakupione: pomoce dydaktyczne związane z edukacją ekologiczną, a uczniowie wezmą udział w ciekawych zajęciach terenowych, oraz warsztatach stacjonarnych, które pozwolą rozwijać im kreatywność i umiejętność pracy w grupie.

Dodatkowe informacje:


 

Nazwa programu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dziedziny  „Edukacja ekologiczna”
Tytuł projektu Program edukacji ekologicznej pn. ,,W dobrej atmosferze dbamy 
o klimat” realizowany w Szkole Podstawowej w Modlnej
Numer umowy 540/EE/D/2017 
Okres realizacji projektu 02.11.2017r. – 30.06.2018r.
Beneficjent Gmina Ozorków
Całkowita wartość projektu 22 548,00zł
Dofinansowanie 19 048,00zł
Wkład własny 3500,00zł
Opis działań W ramach projektu zaplanowane są warsztaty ekologiczne dla wszystkich uczniów, wyjazdy edukacyjne, zielone szkoły i imprezy środowiskowe promujące postawy proekologiczne.
Dodatkowe informacje:

 


Nazwa programu Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki wodnej w Łodzi  – dotacja na usunięcie wyrobów azbestowych zmagazynowanych na nieruchomościach na terenie Gminy Ozorków.
Tytuł projektu „Usunięcie wyrobów zawierających azbest zmagazynowanych na nieruchomościach na terenie Gminy Ozorków”.
Numer umowy 638/OZ/D/2019
Okres realizacji projektu 2019 r.
Beneficjent Gmina Ozorków
Całkowita wartość projektu 29.800,74 zł
Dofinansowanie-dotacja 20.400,00zł
Wkład własny 9.400,74 zł
Opis działań Dzięki realizacji projektu z nieruchomości na terenie Gminy Ozorków zostały usunięte zmagazynowane odpady niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia jakimi są odpady azbestowe.
Dodatkowe informacje: Projekt współfinansowany z budżetu WFOŚIGW w Łodzi, www.zainwestujwekologie.pl

 


 

Nazwa programu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – dotacja na usuniecie wyrobów zawierających azbest zmagazynowanych na nieruchomościach na terenie Gminy Ozorków

Tytuł projektu

Usuniecie wyrobów zawierających azbest zmagazynowanych na nieruchomościach na terenie Gminy Ozorków

Numer i data umowy

Nr 732/OZ/D/2020 z dnia 28.12.2020r.

Okres realizacji projektu

2020 rok

Beneficjent

Gmina Ozorków

Całkowita wartość projektu

3.845,23 zł

Dofinansowanie – dotacja

1.953,00 zł

Wkład własny

1.892,23 zł

Opis działań

W wyniku realizacji projektu przygotowano do transportu, przewieziono na składowisko wyrobów niebezpiecznych i unieszkodliwiono 7,74 Mg wyrobów zawierających azbest w postaci płyt falistych (pokrycia dachowe) zmagazynowanych na 7 nieruchomościach na terenie gminy Ozorków w miejscowościach: Cedrowice-Parcela, Czerchów, Leśmierz, Muchówka, Ostrów, Tkaczew i Sokolniki-Las. Projekt zrealizowano w miesiącu listopadzie 2020r.

Dodatkowe informacje

Projekt współfinansowany z budżetu WFOŚiGW w Łodzi:

www.zainwestujwekologie.pl

www.wfosigw.lodz.pl


Nazwa programu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
z dziedziny „Edukacja ekologiczna”
Tytuł projektu ,,Czyste powietrze – nasza przyszłość” w Szkole Podstawowej im. I.K.Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej
Numer umowy 421/EE/D/2020
Okres realizacji projektu 01.09.2020 – 30.06.2021r.
Beneficjent Gmina Ozorków
Całkowita wartość projektu 23 323,00 zł    
Dofinansowanie 20 966,00 zł    
Wkład własny 2 357,00 zł
Opis działań Zadanie ma na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności dotyczących aspektów ekologicznych i zdrowotnych oraz kształtowanie świadomości proekologicznej uczniów. W ramach zadania zostaną zakupione: pomoce dydaktyczne związane z edukacją ekologiczną, a uczniowie wezmą udział w ciekawych zajęciach terenowych, oraz warsztatach stacjonarnych, które pozwolą rozwijać im kreatywność i umiejętność pracy w grupie.
Dodatkowe informacje: http://www.ug-ozorkow.pl/index.php/fundusze

 


 

Nazwa programu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu edukacji ekologicznej w szkołach i przedszkolach
Tytuł projektu ,,O powietrze dbamy, zdrowo oddychamy”. Program edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej
Numer umowy 405/EE/D/2020
Okres realizacji projektu 01.09.2020 r. – 30.06.2021 r.
Beneficjent Gmina Ozorków
Całkowita wartość projektu 26 410,00 zł
Dofinansowanie 23 720,00 zł
Wkład własny 2 690,00 zł
Opis działań W wyniku realizacji zadania wzrósł poziom wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej, związany głównie z ochroną powietrza, którym wszyscy oddychamy. Wykształcono postawy ekologiczne i odpowiedzialność za środowisko u uczniów Szkoły Podstawowej im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej. Dzięki systematycznie przekazywanym informacjom o projekcie, publikację materiałów na stronach internetowych szkoły, fanpagu placówki oraz w lokalnej prasie przekazywano treści ekologiczne mieszkańcom Gminy Ozorków.
Dodatkowe informacje:

 


Nazwa programu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – dotacja na pielęgnację 5 drzew uznanych za pomniki przyrody na terenie działki nr 418 i działki nr 419 na terenie miejscowości Sokolniki – Las, Gmina Ozorków

Tytuł projektu

Pielęgnacja 5 drzew uznanych za pomniki przyrody na terenie działki nr 418 i działki nr 419 na terenie miejscowości Sokolniki – Las, Gmina Ozorków

Numer i data umowy

Nr 148/OP/D/2022 z dnia 25.05.2022 r.

Okres realizacji projektu

2022 rok

Beneficjent

Gmina Ozorków

Całkowita wartość projektu

9 774,00 zł

Dofinansowanie – dotacja

8 796,00 zł

Wkład własny

978,00 zł

Opis działań

W wyniku realizacji projektu zostaną przeprowadzone zabiegi pielęgnacyjne na 5 drzewach uznanych za pomniki przyrody  i wykonanie wiązania elastycznego 4 tonowego  na terenie działki nr 418 i działki 419 w miejscowości Sokolniki-Las. Projekt realizowany jest w miesiącu czerwcu 2022 r.

Dodatkowe informacje

Projekt współfinansowany z budżetu WFOŚiGW
w Łodzi

www.wfosigw.lodz.pl

 


Nazwa programu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – dotacja na usuniecie wyrobów zawierających azbest zmagazynowanych na nieruchomościach na terenie gminy Ozorków

Tytuł projektu

Usuniecie wyrobów zawierających azbest zmagazynowanych na nieruchomościach na terenie gminy Ozorków

Numer i data umowy

Nr 93/OZ/D/2023 z dnia 24.04.2023r.

Okres realizacji projektu

2023 rok

Beneficjent

Gmina Ozorków

Całkowita wartość projektu

do kwoty 31.705,93 zł

Dofinansowanie – dotacja

do kwoty 28.535,00 zł

Wkład własny

do kwoty 3.170,93 zł

Opis działań

W ramach zadania zaplanowano wykonać następujące czynności: przygotowanie do transportu, przewiezienie na składowisko wyrobów niebezpiecznych i unieszkodliwienie ok. 76,3520 Mg wyrobów zawierających azbest w postaci płyt falistych (pokrycia dachowe) zmagazynowanych na nieruchomościach na terenie gminy Ozorków. Projekt zrealizowano w miesiącu sierpniu 2023r.

Unieszkodliwiono 71,12 Mg odpadów z 27 posesji na terenie gminy.

Dodatkowe informacje

Projekt współfinansowany z budżetu WFOŚiGW
w Łodzi:

www.zainwestujwekologie.pl

www.wfosigw.lodz.pl