DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD

PROGRAM INWESTYCJI STARTEGICZNYCH

 NAZWA ZADANIA:

ROZBUDOWA SUW SOKOLNIKI LAS

DOFINANSOWANIE:

475 000,00 ZŁOTYCH

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI:

989 904,00 ZŁOTYCH

 

KRÓTKI OPIS ZADANIA:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Celem zadania jest zwiększenie niezawodności, poprawy jakości i funkcjonowania gospodarki wodnej w tym usprawnienie funkcjonowania sieci wodociągowej na cele socjalno-bytowe oraz przeciwpożarowe, a także poprawienie komfortu pracy osób eksploatujących obiekt.

Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót wynikających z Programu Funkcjonalno-Użytkowego (zwany dalej PFU), stanowiącego załącznik do SWZ, a w szczególności
w zakresie następujących robót:

 • rozbudowa istniejącego zestawu hydroforowego poprzez montaż nowego układu podnoszenia ciśnienia i zwiększenia wydajności istniejącej sieci wodociągowej,
 • budowa nowego zbiornika retencyjnego wody pitnej o pojemności 200m3 posadowionego na samodzielnej płycie fundamentowej,
 • budowa rurociągów technologicznych, przewodu tłocznego, przelewowego, spustowego
  i ssącego ze zbiornika retencyjnego;
 • rozbudowa istniejącego układu automatyki i zasilania w związku z dodatkowym zbiornikiem retencyjnym i zestawem hydroforowym,
 • budowa nowej infrastruktury technicznej międzyobiektowej (instalacji wodociągowych, technologicznych, energetycznych oraz sterowniczych),
 • wykonanie wszelkich prób szczelności, rozruchów technologicznych, sprawdzenie poprawności działania nowych obiektów i urządzeń,
 • wykonanie badań jakości wody i uzyskanie prawidłowych jej parametrów przed włączeniem nowych sieci i urządzeń do eksploatacji oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych odbiorów przez jednostki administracyjne.

Okres realizacji zadania:  od 28.10.2022r. do 28.10.2023r.


 

DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZUPOLSKI ŁAD

PROGRAM INWESTYCJI STARTEGICZNYCH

 NAZWA ZADANIA:

BUDOWA KANALIZACJI I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CZERCHÓW

 DOFINANSOWANIE:

2 183 108,55 ZŁOTYCH

 CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI:

2 298 009,00 ZŁOTYCH

 

KRÓTKI OPIS ZADANIA:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Celem zadania jest uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie tej miejscowości.

Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót wynikających z Programu Funkcjonalno-Użytkowego (zwany dalej PFU), stanowiącego załącznik do SWZ, a w szczególności
w zakresie następujących robót:

 • budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami odejść od kanału głównego do granicy nieruchomości zabudowanych, na potrzeby docelowego przyłączenia nieruchomości przez ich użytkowników,
 • budowa pośredniej pompowni ścieków,
 • budowa kompaktowej oczyszczalni ścieków,
 • wykonanie zasilania energetycznego projektowanych elementów w tym oczyszczalni i pompowni pośredniej a także oświetlenia terenu planowanej oczyszczalni i ewentualne zasilanie automatycznej bramy wjazdowej,
 • wykonanie dojazdowej drogi technicznej do planowanej oczyszczalni oraz ogrodzenie projektowanych obiektów w tym terenu oczyszczalni i pompowni.

Okres realizacji zadania:  od 14.04.2023r. do 14.12.2024r.


 

 

DOFINANSOWANE

ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU

POLSKI ŁAD

PROGRAM INWESTYCJI STARTEGICZNYCH

NAZWA ZADANIA:

BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH GMINY OZORKÓW

DOFINANSOWANIE:

8.075.000,00 ZŁOTYCH

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI:

11.148.386,40 ZŁOTYCH

 

KRÓTKI OPIS ZADANIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH GMINY OZORKÓW”.

Przedmiot zamówienia jest podzielony na zadania, a zadania na części, każda z części stanowi odrębny ciąg drogowy. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Zadanie Nr 1 – wykonanie  robót budowlanych polegających na remoncie dróg zgodnie z załączonymi do SWZ projektami budowlanymi, STWiORB, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa, w terminie określonym Umową,  na drogach gminnych :

 1. Modernizacja Poprzez Remont Drogi Gminnej Nr 120111E w Katarzynowie
 2. Modernizacja Poprzez Remont Drogi Gminnej Nr 120107E w Solcy Wielkiej
 3. Modernizacja Poprzez Remont Drogi Gminnej Nr 120109E w Sierpowie

Zadanie  Nr 2 - wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dróg zgodnie z załączonymi do SWZ projektami budowlanymi, STWiORB, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa, w terminie określonym Umową,  na drogach gminnych :

 1. Budowa Drogi Gminnej Nr 120110E do PSZOK
 2. Budowa Drogi Wewnętrznej na działkach 85 i 135 w Sierpowie

W ramach zadania nr 2, część a) Budowa Drogi Gminnej Nr 120110E do PSZOK należy wykonać roboty zgodnie z zamieszczoną dokumentacją projektową jedynie dla projektowanego etapu nr 1 robót, obejmujących długość 933,48 mb.

Zadanie  Nr 3 - „ zaprojektuj i wybuduj” - opracowanie dokumentacji projektowej z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników,  wskazań zawartych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, w tym projektu budowlanego, projektu wykonawczego, STWiORB, przedmiaru robót, kosztorysu 

inwestorskiego wraz z uzyskaniem uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych niezbędnych do przystąpienia, do realizacji zadania (uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych) oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z SWZ, opracowanym projektem budowlanym i projektem wykonawczym, STWiORB, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa, w terminie określonym Umową, dla dróg gminnych:

 1. Przebudowa Drogi Gminnej Nr 104188E Skromnica-Borszyn

Okres realizacji zadania:  od 26.05.2023r. do 26.09.2024r.


 

DOFINANSOWANE

ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU

POLSKI ŁAD

PROGRAM INWESTYCJI STARTEGICZNYCH

NAZWA ZADANIA:

MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH GMINY OZORKÓW

DOFINANSOWANIE:

1.960.000,00 ZŁOTYCH

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI:

2.204.005,31 ZŁOTYCH

KRÓTKI OPIS ZADANIA:

Przedmiot zamówienia jest podzielony na części, a każda część stanowi odrębny ciąg drogowy.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Część Nr 1 – wykonanie  robót budowlanych polegających na remoncie drogi zgodnie  z załączonym do SWZ projektem budowlanym, STWiORB, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa, w terminie określonym Umową, na drodze gminnej :

Modernizacja poprzez remont Drogi Gminnej Nr 120117E w Boczkach 

Część Nr 2 - wykonanie  robót budowlanych polegających na remoncie drogi zgodnie z załączonym do SWZ projektem budowlanym, STWiORB, zasadami wiedzy technicznej  i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa, w terminie określonym Umową, na drodze gminnej :

Modernizacja poprzez remont Drogi Gminnej Nr 104067E (Ostrów-Tymienica)

 

Okres realizacji zadania:  od 26.06.2023r. do 26.06.2024r.