DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD

PROGRAM INWESTYCJI STARTEGICZNYCH

 NAZWA ZADANIA:

ROZBUDOWA SUW SOKOLNIKI LAS

DOFINANSOWANIE:

475 000,00 ZŁOTYCH

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI:

989 904,00 ZŁOTYCH

 

KRÓTKI OPIS ZADANIA:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Celem zadania jest zwiększenie niezawodności, poprawy jakości i funkcjonowania gospodarki wodnej w tym usprawnienie funkcjonowania sieci wodociągowej na cele socjalno-bytowe oraz przeciwpożarowe, a także poprawienie komfortu pracy osób eksploatujących obiekt.

Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót wynikających z Programu Funkcjonalno-Użytkowego (zwany dalej PFU), stanowiącego załącznik do SWZ, a w szczególności
w zakresie następujących robót:

 • rozbudowa istniejącego zestawu hydroforowego poprzez montaż nowego układu podnoszenia ciśnienia i zwiększenia wydajności istniejącej sieci wodociągowej,
 • budowa nowego zbiornika retencyjnego wody pitnej o pojemności 200m3 posadowionego na samodzielnej płycie fundamentowej,
 • budowa rurociągów technologicznych, przewodu tłocznego, przelewowego, spustowego
  i ssącego ze zbiornika retencyjnego;
 • rozbudowa istniejącego układu automatyki i zasilania w związku z dodatkowym zbiornikiem retencyjnym i zestawem hydroforowym,
 • budowa nowej infrastruktury technicznej międzyobiektowej (instalacji wodociągowych, technologicznych, energetycznych oraz sterowniczych),
 • wykonanie wszelkich prób szczelności, rozruchów technologicznych, sprawdzenie poprawności działania nowych obiektów i urządzeń,
 • wykonanie badań jakości wody i uzyskanie prawidłowych jej parametrów przed włączeniem nowych sieci i urządzeń do eksploatacji oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych odbiorów przez jednostki administracyjne.

Okres realizacji zadania:  od 28.10.2022r. do 28.10.2023r.


 

DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZUPOLSKI ŁAD

PROGRAM INWESTYCJI STARTEGICZNYCH

 NAZWA ZADANIA:

BUDOWA KANALIZACJI I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CZERCHÓW

 DOFINANSOWANIE:

2 183 108,55 ZŁOTYCH

 CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI:

2 298 009,00 ZŁOTYCH

 

KRÓTKI OPIS ZADANIA:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Celem zadania jest uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie tej miejscowości.

Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót wynikających z Programu Funkcjonalno-Użytkowego (zwany dalej PFU), stanowiącego załącznik do SWZ, a w szczególności
w zakresie następujących robót:

 • budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami odejść od kanału głównego do granicy nieruchomości zabudowanych, na potrzeby docelowego przyłączenia nieruchomości przez ich użytkowników,
 • budowa pośredniej pompowni ścieków,
 • budowa kompaktowej oczyszczalni ścieków,
 • wykonanie zasilania energetycznego projektowanych elementów w tym oczyszczalni i pompowni pośredniej a także oświetlenia terenu planowanej oczyszczalni i ewentualne zasilanie automatycznej bramy wjazdowej,
 • wykonanie dojazdowej drogi technicznej do planowanej oczyszczalni oraz ogrodzenie projektowanych obiektów w tym terenu oczyszczalni i pompowni.

Okres realizacji zadania:  od 14.04.2023r. do 14.12.2024r.