Nazwa programu

Zadanie pn. Rozbudowa SUW Sokolniki Las realizowana jest z dofinansowania ze środków budżetu państwa z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Tytuł projektu

Rozbudowa SUW SOKOLNIKI LAS

Numer umowy

Promesa nr 01/2021/3541/PolskiLad

Okres realizacji projektu

planowany okres realizacji: 01.11.2022 r. -31.10.2023 r.

Beneficjent

Gmina Ozorków

Całkowita wartość projektu

989 904,00 zł

Dofinansowanie

475 000,00 zł

Wkład własny

514 904,00 zł

Opis działań

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn. Rozbudowa SUW Sokolniki Las, dla zwiększenia niezawodności, poprawy jakości i funkcjonowania gospodarki wodnej, w tym usprawnienie funkcjonowania sieci wodociągowej na cele socjalno-bytowe oraz przeciwpożarowe, a także poprawienie komfortu pracy osób eksploatujących obiekt.

Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót wynikających z Programu Funkcjonalno-Użytkowego (zwany dalej PFU), stanowiącego załącznik do SWZ, a w szczególności w zakresie następujących robót:

1)      rozbudowa istniejącego zestawu hydroforowego poprzez montaż nowego układu podnoszenia ciśnienia i zwiększenia wydajności istniejącej sieci wodociągowej,

2)      budowa nowego zbiornika retencyjnego wody pitnej o pojemności 200m3 posadowionego na samodzielnej płycie fundamentowej,

3)      budowa rurociągów technologicznych, przewodu tłocznego, przelewowego, spustowego i ssącego ze zbiornika retencyjnego;

4)      rozbudowa istniejącego układu automatyki i zasilania w związku z dodatkowym zbiornikiem retencyjnym i zestawem hydroforowym,

5)      budowa nowej infrastruktury technicznej międzyobiektowej (instalacji wodociągowych, technologicznych, energetycznych oraz sterowniczych),

6)      wykonanie wszelkich prób szczelności, rozruchów technologicznych, sprawdzenie poprawności działania nowych obiektów i urządzeń,

7)      wykonanie badań jakości wody i uzyskanie prawidłowych jej parametrów przed włączeniem nowych sieci i urządzeń do eksploatacji oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych odbiorów przez jednostki administracyjne.