Odpady komunalne

Wielkość czcionki:

Od 2013 roku zapewnienie czystości i porządku na terenie Gminy Ozorków o którym mowa w Ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach należy do zadań własnych gminy. System gospodarki odpadami komunalnymi nakłada obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych następujących frakcji:

 • papier i tektura,
 • tworzywa sztuczne,
 • metale,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • szkło,
 • odpady ulegające biodegradacji tj. kuchenne i zielone,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia,
 • zużyte:
  • baterie,
  • akumulatory,
  • sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • opony oraz odpady poremontowe (budowlane),
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe.

Wraz ze zmianą ustawy zmieniła się forma opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Dotychczasowe umowy podpisywane przez mieszkańców z przedsiębiorstwami odbierającymi odpady komunalne zostały zastąpione przez opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która płacona jest przez właścicieli nieruchomości na rzecz gminy.

Odpady komunalne po 1 lipca 2013 roku odbierane są z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Ozorków przez przedsiębiorstwo, które wybrane jest przez gminę w ramach postępowania przetargowego.

W naszej Gminie opłata jest uiszczana za każdy miesiąc a jej wysokość uzależniona jest w przypadku nieruchomości zamieszkanych od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

W przypadku budynków wielorodzinnych opłatę uiszcza wspólnota, w imieniu której wszystkie czynności wykonuje zarząd lub zarządca wspólnoty, w zasobach spółdzielni mieszkaniowych jest to zarząd spółdzielni a w przypadku budynków jednorodzinnych właściciel nieruchomości.

Ponadto system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmuje również nieruchomości niezamieszkałe, na których znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, których właściciele zobowiązani są do uiszczania opłaty ryczałtowej oraz nieruchomości, na której prowadzona jest działalność oświatowo – wychowawcza, kulturalna, sportowa, ochrony zdrowia i ppoż, których zarządzający zobowiązani są do uiszczania opłaty w zależności od wielkości zamówionego pojemnika na odpady komunalne.

Właściciele nieruchomości wnoszą opłatę na rzecz gminy na podstawie złożonej deklaracji. Wzory deklaracji są udostępnione na stronie internetowej (link poniżej) oraz w budynkach Urzędu Gminy.

Więcej informacji na temat systemu gospodarki odpadami komunalnymi można uzyskać z zmieszczonego regulaminu lub w Urzędzie Gminy Ozorków telefon 42 277 14 44 wew. 127

ikona pdf - Szczegółowy sposób świadczenia usłu w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Ozorków

 ikona pdf - Regulmin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ozorków

 


 

Dane podmiotu odbierającego odpady
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
Deklaracja / Stawki opłat
PSZOK
Selektywne zbieranie odpadów
Informacja o punktach zbierania odpadów
Firmy wpisane do działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi