Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa:

ikona pdf - Wniosek o włączenie do sieci wodociągowej

ikona pdf - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

ikona pdf - Zgłoszenie szkody łowieckiej

ikona pdf - Zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej

ikona pdf - Wniosek na sterylizacje kota

ikona pdf - Wniosek na sterylizacje psa

ikona pdf - Wniosek o zawarcie umowy na odprowadzanie ścieków

ikona pdf - Wniosek o zgodę i wydanie warunków twchnicznych na przyłącze kanalizacyjne

ikona pdf - Zgłoszenie rozpoczęcia budowy przyłącza kanalizacyjnego

ikona pdf - Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków

ikona pdf - Zgłoszenie zmiany danych

ikona pdf - Oświadczenie o zmniejszeniu retencji terenowej

ikona pdf - Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z działki stanowiącej własność osób fizycznych usuwanych na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

ikona pdf - Wniosek na usuniecie drzew i krzewów

ikona pdf - Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku lub konopi włóknistych / oświadczenie

ikona pdf - Sprawozdanie kwartalne - nieczystości ciekłe

ikona pdf - Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników  bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

ikona pdf - Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

ikona pdf - Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

ikona pdf - Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

ikona pdf - Wniosek o wykreślenie z Rejestru Działalności Regulowanej

ikona pdf - Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

ikona pdf - Wniosek o sfinansowanie zabiegu trwałego znakowania psa za pomocą identyfikatora czip

ikona pdf - Formularz zgłoszenia udziału w programie: Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej


Referat Infrastruktury i Inwestycji:

ikona pdf - Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

ikona pdf - Wniosek o uzgodnienie projektowanej trasy w pasie drogi gminnej  


Referat Oświaty, Zdrowia i Spraw Obywatelskich:

ikona pdf - Oświadczenie - Dowóz dziecka niepełnosprawnego własnym transportem

ikona pdf - Wniosek o przekazanie środków zwrotu na rachunek bankowy

ikona pdf - Wniosek o transport zbiorowy dla dziecka niepełnosprawnego/ucznia niepełnosprawnego

ikona pdf - Wniosek o zwrot kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego/ucznia niepełnosprawnego własnym środkiem transportu

ikona pdf - Zaświadczenie o zameldowaniu

ikona pdf - Zgłoszenie pobytu stałego 

ikona pdf - Zgłoszenie pobytu czasowego

ikona pdf - Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

ikona pdf - Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

ikona pdf - Wniosek o wpisanie do Rejestru wyborców

ikona pdf - Deklaracja o wpisanie do Rejestru wyborców

ikona pdf - Wniosek o wydanie dowodu osobistego

ikona pdf - Wniosek o udostepnienie danych z rejestru mieszkańców

ikona pdf - Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

ikona pdf - Wniosek o wpis/zmianę w CEIDG 

ikona pdf - Wniosek o wydanie nalepki określającej rodzaj paliwa

ikona pdf - Pełnomocnictwo

ikona pdf - Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczyciela

ikona pdf - Zaświadczenie o zameldowaniu  


Referat Administracji i Gospodarowania Mieniem:

ikona pdf - Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych

ikona pdf - Oświadczenie o sprzedaży/podawaniu napojów alkoholowych

ikona pdf - Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego zagospodarowania przestrzennego

ikona pdf - Wniosek o wydanie informacji o rewitalizacji

ikona pdf - Zgłoszenie zmian stanu faktycznego i prawnego w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych

ikona pdf - Wniosek o użyczenie nieruchomości

ikona pdf - Wniosek o przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności

ikona pdf - Wniosek o nabycie nieruchomości dzierżawionej

ikona pdf - Wniosek o wydaniu decyzji o rozgraniczeniu działki

ikona pdf - Wniosek o decyzji w sprawie podziału działki 

ikona pdf - Wniosek o wypis z rejestru gruntów

ikona pdf - Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego działki

ikona pdf - Wniosek o oznaczenie numerem porządkowym działki

ikona pdf - Wniosek o zatwierdzenie wstępnego projektu podziału działki

ikona pdf - Wniosek o odszkodowanie za działki przejęte pod drogi  


  Referat Finansowy: 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:

ikona pdf - INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

ikona pdf - DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

ikona pdf - ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ikona pdf - ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

ikona pdf - ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW

ikona pdf - ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ikona pdf - ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

  

PODATEK ROLNY:

ikona pdf - INFORMACJA O GRUNTACH

ikona pdf - DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

ikona pdf - ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ikona pdf - ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

ikona pdf - ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW

ikona pdf - ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ikona pdf - ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

ikona pdf - WNIOSEK O POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY DZIERŻAWY WRAZ Z KLAUZULĄ

  

PODATEK LEŚNY:

ikona pdf - INFORMACJA O LASACH

ikona pdf - DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

ikona pdf - ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ikona pdf - ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

ikona pdf - ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW

ikona pdf - ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ikona pdf - ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

 

Dokumenty do pobrania (dla podatników, którym obowiązek podatkowy powstał przed 1 lipca 2019 r.):

ikona pdf - DL – DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

ikona pdf - DN – DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

ikona pdf - DR – 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

ikona pdf - IN – INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO

ikona pdf - DL – DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCHZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1