Fundusze Europejskie

Wielkość czcionki:

fund eu baner

Nazwa programu

Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa: XI Edukacja Kwalifikacji Umiejętności,

Działanie dla osi: XI.1 Wysoka jakość edukacji,

Poddziałanie: XI.1.2 Kształcenie ogólne

Tytuł projektu ,,Laboratorium kompetencji w Gimnazjum w Modnej”
Numer umowy RPLD.11.01.02-10-B008/16-00
Okres realizacji projektu 2017.01.01 – 2018.12.31
Beneficjent Gmina Ozorków
Całkowita wartość projektu 456 469,25 zł
Dofinansowanie 424 203,25 zł
Wkład własny 32 266,00 zł
Opis działań Dzięki jego realizacji Zespół Szkół w Modlnej ma szansę m.in. na doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych wśród nauczycieli, którzy przyczynią się do kształtowania i rozwijania właściwych postaw i umiejętności u uczniów. Realizacja projektu przyczyni się do wyposażenia szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia technologii informacyjno – komunikacyjnej, niezbędne do realizacji programów nauczania. Szkoła zakłada również utworzenie Szkolnego Ośrodka Karier oraz szkolnej pracowni przyrodniczej.
Dodatkowe informacje:

fund eu baner

Nazwa programu

Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa: XI Edukacja Kwalifikacji Umiejętności,

Działanie dla osi: XI.1 Wysoka jakość edukacji,

Poddziałanie: XI.1.1 Edukacjia przedszkolna

Tytuł projektu ,,Mała Akademia Przedszkolaka”
Numer umowy RPLD.11.01.01-10-0012/16-00
Okres realizacji projektu od 2016.09.01 do 2017.08.31
Beneficjent Gmina Ozorków
Całkowita wartość projektu 178 083,13 zł
Dofinansowanie 151 370,66 zł
Wkład własny 26 712,47 zł
Opis działań Realizacja omawianego zadania przyczyni się do zwiększenia jakości oferty edukacyjnej oraz wyrównania szans edukacyjnych dzieci objętych wsparciem. W ramach projektu przeprowadzone zostaną zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, indywidualnej terapii logopedycznej i pedagogicznej. Dzięki realizacji zadania placówka przedszkola w Leśmierzu zostanie również doposażona w pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć.
Dodatkowe informacje:

 

Projekty archiwalne...