Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019r. poz. 506), Wójt Gminy Ozorków do dnia 31 maja 2019r. ma obowiązek przedstawienia Radzie Gminy Ozorków Raportu o stanie gminy.
Sesja, na której przedstawiony zostanie raport zaplanowana została na dzień 30 maja 2019r.
Raport będzie obejmował podsumowanie działalności Wójta Gminy Ozorków w roku 2018, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy Ozorków.


Rada Gminy Ozorków będzie rozpatrywała raport podczas sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Sesja ta zaplanowana jest na dzień 27 czerwca 2019r. i na sesji w tym dniu odbędzie się debata
z udziałem mieszkańców.
W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos po zgłoszeniu tego faktu Przewodniczącemu Rady Gminy Ozorków.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy Ozorków pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 20 podpisami. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu wg kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy Ozorków zgłoszenia.
Zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Gminy Ozorków składać należy najpóźniej do dnia 29 maja 2019r. do godz. 16.00 (Urząd Gminy Ozorków, ul. Wigury 14 - pokój nr 2).

Przewodniczący Rady Gminy Ozorków
/-/ Waldemar Szcześniak