Prace geodezyjne na start

Wielkość czcionki:

Niebawem rozpoczną się prace związane z modernizacją ewidencji gruntów, budynków i lokali dla wszystkich obrębów gmin z terenu powiatu zgierskiego, w tym gminy Ozorków. Firmą odpowiedzialną za ich wykonanie na terenie naszej gminy będzie Geoorange Łukasz Antkiewicz z Bukowca.

Firma geodezyjna podejmie prace terenowe mające na celu aktualizację ewidencji gruntów i budynków oraz dostosowanie jej zapisów do obowiązujących przepisów prawnych. Wynikiem pomiarów i oględzin będzie doprowadzenie rejestrów i map do zgodności ze stanem rzeczywistym i prawnym w zakresie: budynków, lokali i sposobu użytkowania gruntów.

Zgodnie z prośbą Starosty Zgierskiego zwracamy się do mieszkańców o umożliwienie geodetom wstępu na posesje, udzielanie informacji o posiadanych dokumentach oraz ułatwienie wykonania wszelkich innych niezbędnych czynności geodezyjnych.

Właściciele nieruchomości powinni aktywnie uczestniczyć w procesie modernizacji ewidencji gruntów, ponieważ nieobecność stron lub niezajęcie stanowiska w sprawie nie wstrzymuje czynności technicznych geodetów. W siedzibach urzędów gmin nastąpi wyłożenie zebranej dokumentacji do wglądu właścicielom nieruchomości. Uczestnictwo w wyłożeniu trwającym 15 dni roboczych umożliwi składanie uwag, bądź weryfikację danych zawartych w rejestrach i mapach. Po tym terminie projekt operatu opisowo-kartograficznego stanie się obowiązującą ewidencją gruntów i budynków. Starosta poinformuje o dokładnym terminie i miejscu wyłożenia, poprzez ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym, wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego i właściwego urzędu gminy – na co najmniej 14 dni przed wyłożeniem.

/Red./

oprac. na podstawie informacji Starostwa Powiatowego w Zgierzu

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Informacja o rozpoczęciu prac Geodezyjnych.pdf)Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych 688 kB