Komunikat Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu

Wielkość czcionki:

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZGIERZU OGŁASZA
WYŁĄCZNIE ELEKTRONICZNY nabór wniosków
od dnia 01.03.2021 r. do 31.05.2021 r.

O UDZIELENIE DOTACJI NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

o której mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 ( Dz. U. poz. 371) z uwzględnieniem przepisów art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.).

Wniosek o udzielenie dotacji należy składać WYŁĄCZNIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ poprzez platformę praca.gov.pl do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego terytorialnie ze względu na swoją siedzibę,

Środki należy przeznaczyć na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

O dotację mogą się ubiegać mikro i mali przedsiębiorcy, którzy:

1. na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną wg. PKD jako rodzaj przeważającej działalności kodami:

• 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 91.02.Z
– dla w/w działalności dotacja może być udzielona DWUKROTNIE,
• 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z
- dla w/w działalności dotacja może być udzielona TRZYKROTNIE,

2. w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku przychód był niższy o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.

3. nie mieli zawieszonej działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020 r.

Maksymalna kwota dotacji to 5.000,00 zł.

UWAGA! W przypadku gdy dotacja została udzielona na podstawie wniosku, w którym wskazano miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów, ten sam miesiąc nie może zostać wskazany we wniosku o kolejną dotację.
W przypadku udzielenia mikroprzedsiębiorcy albo małemu przedsiębiorcy dotacji na podstawie rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2021 r., liczbę dotacji, pomniejsza się o jeden.
Wnioski zostaną rozpatrzone pod kątem formalnym i merytorycznym.

Urząd nie ponosi odpowiedzialności za awarię platformy praca.gov.pl,
niewłaściwie przesłane lub uszkodzone pliki.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu
pod nr telefonu: tel. 42 714-12-64, 714-12-66.