KOMUNIKATY

Wielkość czcionki:

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu uprzejmie informuje, iż od 01.09.2020 roku będą wydawane i przyjmowane wnioski dla osób bezrobotnych niepełnosprawnych/osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie na podjęcie działalności gospodarczej lub dla pracodawców w ramach zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Wysokość dofinansowania na ww. formy wsparcia ustalono do kwoty 240 000,00 zł.
Środki przeznaczone na ten cel pozwalają na realizację 4 wniosków.

Wnioski są do pobrania w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu (pok. nr 7 – dotacje, pok. nr 201 – zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej) lub na stronie internetowej Urzędu https://zgierz.praca.gov.pl.

  


  

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, że obecnie dysponuje funduszami na organizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (V)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego".

Mając na uwadze powyższe od 31 sierpnia 2020 roku uruchomiony zostanie nabór wniosków na ww. formę wsparcia.

W przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu wstrzyma przyjmowanie wniosków, zamieszczając stosowny komunikat.

Jednocześnie tut. Urząd informuje, iż w pierwszej kolejności zawierane będą umowy, gdzie we wniosku wskazany zostanie kandydat do skierowania na prace interwencyjne. W przypadku wskazania osoby bezrobotnej powyżej 30 roku życia Urząd zastrzega sobie możliwość ewentualnie pozytywnego rozpatrzenia sprawy jednak z refundacją na okres wyłącznie do 31.12.2020 roku.

Szczegółowe zasady organizacji powyższej formy wsparcia oraz założenia ww. projektu jak również aktualne druki wniosków obowiązujące w 2020 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu dostępne na stronie internetowej w zakładce – Dla pracodawców i przedsiębiorców – Dokumenty do pobrania. Druki dostępne będą wyłącznie na stronie internetowej (brak jest możliwości otrzymania ich w Urzędzie).

Uwaga. Przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się z obowiązującymi zasadami. Wniosek należy wypełnić czytelnie. Wszelkie skreślenia i poprawki muszą być parafowane przez wnioskodawcę. Każda pozycja we wniosku musi zostać wypełniona, w przypadku, gdy którykolwiek punkt wniosku nie dotyczy wnioskodawcy należy wpisać „nie dotyczy”. Do wniosku należy dołączyć wskazane we wniosku załączniki.

Mając na uwadze wysokie ryzyko zakażenia koronawirusem podczas bezpośredniego kontaktu z innymi osobami, nadal tut. Urząd rekomenduje przesyłanie pism:

• za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP
• pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu, ul. Barona 10, 95-100 Zgierz
• w siedzibie Urzędu do oznakowanych pudeł.

Mając na uwadze powyższe brak jest możliwości konsultowania składanych wniosków w sposób bezpośredni. W celu sprawnego załatwienia sprawy lub pozyskania informacji istnieje możliwość kontaktu telefonicznego - tel. 42 714 12 79

Zawieranie umów odbywać się będzie w siedzibie Urzędu z zachowaniem rygorów sanitarnych.

   


  

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 31 lipca 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, że nadal dysponuje funduszami na aktywizację osób bezrobotnych w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz na udzielanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powyższe, nabór wniosków na powyższe formy wsparcia będzie prowadzony w trybie ciągłym do chwili pełnego zaangażowania środków finansowych przeznaczonych na ten cel, o czym Urząd poinformuje stosownym komunikatem.

Szczegółowe zasady ww. form pomocy jak również aktualne druki wniosków dostępne są wyłącznie na stronie internetowej urzędu (brak jest możliwości otrzymania ich w Urzędzie) w zakładce:

Dla pracodawców i przedsiębiorców – Dokumenty do pobrania
Dla bezrobotnych i poszukujących pracy – Dokumenty do pobrania

UWAGA!!!
Przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się z obowiązującymi zasadami. Wniosek należy wypełnić czytelnie. Wszelkie skreślenia i poprawki muszą być parafowane przez wnioskodawcę. Każda pozycja we wniosku musi zostać wypełniona, w przypadku, gdy którykolwiek punkt wniosku nie dotyczy wnioskodawcy należy wpisać „nie dotyczy”. Do wniosku należy dołączyć wskazane we wniosku załączniki.

Mając na uwadze wysokie ryzyko zakażenia koronawirusem podczas bezpośredniego kontaktu z innymi osobami, nadal tut. Urząd rekomenduje przesyłanie pism:

• za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP
• pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu, ul. Barona 10, 95-100 Zgierz
• w siedzibie Urzędu do oznakowanego pudła.

Mając na uwadze powyższe brak jest możliwości konsultowania składanych wniosków w sposób bezpośredni. W celu sprawnego załatwienia sprawy lub pozyskania informacji istnieje możliwość kontaktu telefonicznego.

Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy tel. 42 714 12 79
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej tel. 42 714 12 64

Zawieranie umów odbywać się będzie w siedzibie Urzędu z zachowaniem rygorów sanitarnych.