W 2022 roku opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych pozostaje bez zmian i wynosi:

 • 36,00 złotych za osobę dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi nie kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym
 • 29,00 złotych za osobę dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym

Uwaga: Nieruchomości, które zadeklarowane mają kompostowniki nie muszą ponownie składać deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ulga automatycznie zostanie naliczona. Właściciele nieruchomości chcący skorzystać z ulgi, zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji.

 • 29,00 złotych za osobę dla nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi

 Od 01 stycznia 2022 r. zmianie ulegają stawki oraz sposób obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych:

 • 191,90 zł za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości, od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Uwaga: Od 1 stycznia 2022 roku opłata dla nieruchomości z domkiem letniskowym, obliczana jest jako iloczyn stawki i liczby domków letniskowych na nieruchomości. Jeżeli właściciel nieruchomości posiada dwa lub więcej domki letniskowe na swojej nieruchomości, zobowiązany jest do złożenia nowej deklaracji i podania właściwej ich liczby.

Sposób obliczania opłaty dla innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe nie ulega zmianie. 

 • stawki za pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, dla nieruchomości nie zamieszkałych, na których prowadzona jest działalność oświatowo-wychowawcza, kulturalna, sportowa, ochrony zdrowia i ppoż.:
 • 12,47 zł za worek/pojemnik o pojemności 60l
 • 24,94 zł za worek/pojemnik o pojemności 120l
 • 49,88 zł za worek/pojemnik o pojemności 240l
 • 228,61 zł za pojemnik o pojemności 1100l
 • 623,50 zł za pojemnik o pojemności 3000l
 • 1 039,16 zł za pojemnik o pojemności 5000l
 • 1 454,83 zł za pojemnik o pojemności 7000l

Uwaga: Od 1 stycznia 2022 roku opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn stawki za pojemniki (lub worek) oraz liczby zadeklarowanych pojemników (worków) o określonej pojemności oraz liczby opróżnień ustalonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych.

Zmiana stawki opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości. Każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w złożonych już deklaracjach. 

Gminny system odbioru odpadów komunalnych w 2022 roku pozostaje bez zmian.

Pozostałe informacje, w tym HARMONOGRAMY odbioru odpadów komunalnych na 2022 rok, dostępne są w zakładce „Odpady Komunalne”.