UTYLIZACJA PADŁYCH ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

Wielkość czcionki:

utyli zwwGmina Ozorków w związku z wytycznymi Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zgierzu przypomina, że zwierzęta gospodarskie podejrzane o choroby zakaźne powinny być przekazywane do unieszkodliwienia w zakładach utylizacyjnych.
Hodowcy nie ponoszą kosztów związanych z przekazywaniem padłych zwierząt do utylizacji, ponieważ istnieje w Polsce specjalny system dopłat z budżetu państwa dla zakładów utylizacyjnych przyjmujących od rolników padłe zwierząta. Za realizację systemu dopłat do unieszkodliwienia padłych zwierząt odpowiada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


Na stronie internetowej pod linkiem: ARiMR dostępny jest wykaz zakładów utylizacyjnych prowadzących przedmiotową działaność w poszczególnych województwach oraz kontakt do tych przedsiębiorstw. 

Biorąc pod uwagę powyższe istnieje całkowity zakaz grzebania zwłok padłych zwierząt gospodarskich. W przypadku stwierdzenia przez Powiatowego Lekarza Weterynarii nielegalnego zakopywania lub innego niezgodnego z prawem zagospodarowania w/w zwierząt bezwzględnie stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 maja 2014 roku w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt dotyczące postępowania z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego i produktami pochodnymi (Dz. U. 2014 roku poz. 629). Zgodnie z §3 pkt 2 (lit. b) w/w rozporządzenia kara pieniężna za taki czyn może wynieść od 3 000 do 11 000 zł.