Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarka Gruntami

Wielkość czcionki:

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Prowadzone sprawy:

-  ochrona środowiska,

-  gospodarka wodno-ściekowa,

-  zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

-  gospodarka odpadami, w tym odpadami komunalnymi,

-  utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy,

-  targowiska,

-  ochrona zwierząt,

-  ochrona przyrody,

-  gospodarka nieruchomościami,

-  gospodarka wodna,

-  rolnictwo,

-  geodezja.

Kierownik

Elżbieta Szamałek tel. 42 277 14 44 wew. 120, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pokój nr 5

Prowadzone sprawy: 

-  zbiorowe zaopatrzenie w wodę,

-  eksploatacja ujęć wody oraz sieci i urządzeń wodociągowych oraz budowa, modernizacja i remonty kapitalne,

-  rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy,

-  ustalanie opłat i cen za wodę i ścieki,

-  postępowania środowiskowe w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,

-  udzielanie informacji o środowisku i jego ochronie,

-  programy, projekty, analizy z zakresu ochrony środowiska,

-  opiniowanie wniosków w z zakresu prawa geologicznego i górniczego,

-  opiniowanie wniosków z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych,

-  opiniowanie wniosków z zakresu kierunków rekultywacji gruntów,

-  postępowania w zakresie zmiany stanu wody na gruncie.

DRUKI DO POBRANIA:

ikona pdf - Wniosek o przyłącze do sieci wodociągowej

ikona pdf - Wniosek o wydanie warunków technicznych na włączenie się do sieci wodociagowej

ikona pdf - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia


Podinspektor

Karolina Dziedziela tel. 42 277 14 44 wew. 120, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pokój nr 5

Prowadzone sprawy:

-  działania z zakresu ochrony zwierząt, w tym realizacja zadań wynikających z przyjętego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

-  wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

-  targowiska gminne i rezerwacja miejsc targowych,

-  utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy,

-  prowadzenie działań w zakresie likwidacji tzw. „dzikich wysypisk”.

-  działania w zakresie opracowywania, aktualizacji i wdrażania programów dotyczących ochrony środowiska, w tym programu utylizacji odpadów zawierających azbest,

-  prowadzenie ewidencji substancji szkodliwych, w tym azbestu, na terenie gminy.

-  prowadzenie spraw z zakresu ustawy – Prawo łowieckie, w tym m.in. umowy dzierżawy, plany hodowlano - łowieckie, kalendarze zbiorowych polowań, szkody łowieckie, dokarmianie zwierzyny, współpraca z kołami łowieckimi.

DRUKI DO POBRANIA:

 ikona pdf - Zgłoszenie szkody łowieckiej

 ikona pdf - Zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej

 ikona pdf - Wniosek na sterylizacje kotek dziko żyjących

 ikona pdf - Wniosek o dofinansowanie zabiegu sterylizacji/kastracji psa


Podinspektor

Agnieszka Ciołkowska tel. 42 277 14 44 wew. 120,  pokój nr 5

Prowadzone sprawy:

-zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy,

-nadzór nad eksploatacją i bieżącym utrzymaniem gminnych oczyszczalni ścieków i zbiorczych kanalizacji sanitarnych, w tym dbanie o zapewnienie ciągłości ich pracy,

- przyjmowanie i weryfikacja wniosków składanych w ramach gminnego programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie gminy,

-budowa, rozbudowa i remont gminnych oczyszczalni ścieków oraz zbiorczych kanalizacji sanitarnych,

-nadzór nad pracownikami gospodarczymi,

-prace w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy,

-działania w zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń i obiektów melioracyjnych, w tym rowów,

-współdziałanie z mieszkańcami w zakresie szkód powstałych w wyniku działania bobrów.

DRUKI DO POBRANIA:

ikona pdf - Wniosek o przyłączenie do gminnej sieci kanalizacyjnej 

ikona pdf - Wniosek o wydanie warunków technicznych na podłączenie do gminnej sieci kanalizacyjnej

ikona pdf - Wniosek "Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków"

ikona pdf - Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków

ikona pdf - Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego


Inspektor

Małgorzata Tomczak tel. 42 277 14 44 wew. 115, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pokój nr 7

Prowadzone sprawy:

-  prowadzenie Gminnego Zasobu Nieruchomości,

-  ujawnianie prawa własności Gminy i uzgodnienia treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym,

-  sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego,

-  nabywanie nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań własnych Gminy,

-  zamiana nieruchomości,

-  organizowanie przetargów na sprzedaż, dzierżawę, najem nieruchomości,

-  postepowania z zakresu wykonywania prawa pierwokupu,

-  ustalanie wysokości odszkodowań za grunty przejmowane pod drogi oraz pod poszerzenia dróg i prowadzenia rokowań w tym zakresie,

-  roszczenia w związku ze zmianą wartości nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w tym opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, roszczenia odszkodowawcze, w związku z uchwaleniem albo zmianą planu zagospodarowania przestrzennego.

DRUKI DO POBRANIA:

ikona pdf - Wniosek o odszkodowanie za grunty przejęte pod drogi publiczne 


Inspektor

Joanna Bączak

Tel. 42 277 14 44 wew. 115, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pokój nr 7

Prowadzone sprawy:

-  gospodarka Mieszkaniowym Zasobem Gminy,

-  gospodarka lokalami użytkowymi,

-  wydzierżawianie, użyczanie, wynajmowanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy,

-  windykacja należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,

-  egzekucja administracyjna prowadzona przez inne organy egzekucyjne z zakresu zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawy nieruchomości, najmu lokali, przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dzierżawy działek rolnych oraz sprzedaży nieruchomości,

-  przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

-  odraczanie, umarzanie wierzytelności pieniężnych związanych z najmem lokali mieszkalnych, opłat z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy,

-  prowadzenie spraw związanych z odpracowywaniem zaległości czynszowych.

DRUKI DO POBRANIA:

ikona pdf - Wniosek o użyczenie nieruchomości

ikona pdf - Wniosek o przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności

ikona pdf - Wniosek o nabycie nieruchomości dzierżawionej


Pomoc administracyjna

Henryka Jędrzejewska tel. 42 277 14 44 wew. 223, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pokój nr 14

Prowadzone sprawy:

-współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie udzielania pomocy rolnikom, w tym w zakresie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych,

-pomoc w wypełnianiu wniosków obszarowych,

-szacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi,

-wspieranie działalności rolniczej,

-upowszechnianie nowoczesnych metod zarządzania gospodarstwem rolnym,

-upowszechnianie nowoczesnych technologii upraw roślin i chowu zwierząt,

-upowszechnianie ekologicznych metod produkcji roślinnej i zwierzęcej,

-współpraca z Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą, Agencją Rynku Rolnego i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz innymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa,

-współpraca z innymi organami w zakresie organizowania szkoleń dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.


Podinspektor

Barbara Krawczyk tel. 42 277 14 44 wew. 114, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pokój nr 4

Prowadzone sprawy:

-  usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości: decyzje, ustalanie opłata, wymierzanie kar, wydawanie zezwoleń,

-  pielęgnacja zadrzewień w pasach drogowych dróg gminnych,

-  pielęgnacja i urządzanie terenów zielonych na terenie Gminy,

-  szacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi,

-  rozpowszechnianie informacji związanych z ochroną roślin uprawnych,

-  współpraca z Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą, Agencją Rynku Rolnego i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz innymi    instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa,

-  ochrona zwierząt w zakresie wystąpienia chorób zakaźnych i współdziałanie w tym zakresie z organami inspekcji weterynaryjnej,

-  wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego na podstawie ustawy o ustroju rolnym,

-  sporządzanie umów dzierżaw gruntów rolnych dla celów emerytalno – rentowych,

-  ochrona przyrody, w tym ewidencja zabytków, pomniki przyrody, parki wiejskie stanowiące własność Gminy,

-  współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

DRUKI DO POBRANIA:

ikona pdf - Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z działki stanowiącej własność osób fizycznych usuwanych na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

ikona pdf - Wniosek na usuniecie drzew i krzewów

ikona pdf - Wniosek o poświadzczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

 ikona pdf - Oświadczenie rolnika indywidualnego o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

ikona pdf - Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku lub konopi włóknistych / oświadczenie


Referent

Robert Frątczak  tel. 42 277 14 44 wew. 114, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  pokój nr 4

Prowadzone sprawy:

-  nadawanie nazw ulic i placów,

-  oznaczanie numeracji porządkowej nieruchomości,

-  wydawanie decyzji w zakresie rozgraniczeń,

-  wkreślanie linii regulacyjnych dla działek i ulic,

-  opiniowanie zgodności wstępnego projektu podziału z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego,

-  wydawanie decyzji o możliwości i sposobie podziału nieruchomości w ramach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

-  wydawanie wypisów z rejestru ewidencji gruntów, budynków i kartotek,

-  przyjmowanie zgłoszeń i zawiadamianie właściwego organu o zniszczeniu znaków geodezyjnych,

-  zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami dotyczące scalenia i podziałów nieruchomości,

DRUKI DO POBRANIA:

ikona pdf - Wniosek o wydaniu decyzji o rozgraniczeniu działki

ikona pdf - Wniosek o decyzji w sprawie podziału działki 

ikona pdf - Wniosek o wypis z rejestru gruntów

ikona pdf - Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego działki

ikona pdf - Wniosek o oznaczenie numerem porządkowym działki

ikona pdf - Wniosek o zatwierdzenie wstępnego projektu podziału działki


Podinspektor

Monika Cybulska tel. 42 277 14 44 wew. 127, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pokój nr 6

Podinspektor

Karolina Kucińska tel. 42 277 14 44 wew. 127, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pokój nr 6

Prowadzone sprawy:

-  gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę,

-  prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

-  prowadzenie spraw dotyczących wydawania, zmiany oraz cofania zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz prowadzenie ewidencji wydanych zezwoleń,

-  prowadzenie ewidencji deklaracji na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w tym jej aktualizacja i weryfikacja,

-  przyjmowanie i księgowanie wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

DRUKI DO POBRANIA:


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2019 ROKU

ikona pdf - Rejon A – miejscowości: Skromnica, Tkaczew, Solca Mała, Solca Wielka, Wróblew, Śliwniki, Pełczyska, Borszyn.

ikona pdf - Rejon B – miejscowości: Sierpów, Konary, Leśmierz, Muchówka, Parzyce, Cedrowice, Cedrowice Parcela, Ostrów.

ikona pdf - Rejon C – miejscowości: Tymienica, Boczki, Skotniki, Małachowice Kolonia, Dybówka, Sokolniki Parcela, Czerchów, Opalanki, Maszkowice.

ikona pdf - Rejon D – miejscowości: Aleksandria, Helenów, Modlna, Małachowice, Celestynów, Katarzynów, Sokolniki.

ikona pdf - Rejon E 1 – miejscowości: Sokolniki Las.

ikona pdf - Rejon E 2 – miejscowości: Sokolniki Las.


 

ikona pdf - Deklaracja opłat za odpady komunalne / (druk aktywny)

ikona pdf- Sprawozdanie kwartalne - nieczystości ciekłe

ikona pdf- Sprawozdanie półroczne podmiotu odbierającego odpady komunalne

ikona pdf - Sprawozdanie roczne PSZOK

ikona pdf - Sprawozdanie zerowe podmiotu odbierającego odpady komunalne

ikona pdf - Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników  bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

ikona pdf - Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 ikona pdf - Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

ikona pdf - Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości