Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wielkość czcionki:

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Prowadzone sprawy:

-  ochrona środowiska,

-  gospodarka wodno-ściekowa,

-  zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

-  gospodarka odpadami, w tym odpadami komunalnymi,

-  utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy,

-  targowiska,

-  ochrona zwierząt,

-  ochrona przyrody,

-  gospodarka nieruchomościami,

-  gospodarka wodna,

-  rolnictwo,

-  geodezja.

Kierownik

Elżbieta Szamałek tel. 42 277 14 44 wew. 120, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pokój nr 5

Prowadzone sprawy: 

-  zbiorowe zaopatrzenie w wodę,

-  eksploatacja ujęć wody oraz sieci i urządzeń wodociągowych oraz budowa, modernizacja i remonty kapitalne,

-  rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy,

-  ustalanie opłat i cen za wodę i ścieki,

-  postępowania środowiskowe w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,

-  udzielanie informacji o środowisku i jego ochronie,

-  programy, projekty, analizy z zakresu ochrony środowiska,

-  opiniowanie wniosków w z zakresu prawa geologicznego i górniczego,

-  opiniowanie wniosków z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych,

-  opiniowanie wniosków z zakresu kierunków rekultywacji gruntów,

-  postępowania w zakresie zmiany stanu wody na gruncie.

DRUKI DO POBRANIA:

ikona pdf - Wniosek o włączenie do sieci wodociągowej

ikona pdf - Wniosek o wydanie warunków technicznych do Bakupi

ikona pdf - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia


Podinspektor

Karolina Dziedziela tel. 42 277 14 44 wew. 120, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pokój nr 5

Prowadzone sprawy:

-  działania z zakresu ochrony zwierząt, w tym realizacja zadań wynikających z przyjętego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

-  wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

-  targowiska gminne i rezerwacja miejsc targowych,

-  utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy,

-  prowadzenie działań w zakresie likwidacji tzw. „dzikich wysypisk”.

-  działania w zakresie opracowywania, aktualizacji i wdrażania programów dotyczących ochrony środowiska, w tym programu utylizacji odpadów zawierających azbest,

-  prowadzenie ewidencji substancji szkodliwych, w tym azbestu, na terenie gminy.

-  prowadzenie spraw z zakresu ustawy – Prawo łowieckie, w tym m.in. umowy dzierżawy, plany hodowlano - łowieckie, kalendarze zbiorowych polowań, szkody łowieckie, dokarmianie zwierzyny, współpraca z kołami łowieckimi.

DRUKI DO POBRANIA:

 ikona pdf - Zgłoszenie szkody łowieckiej

 ikona pdf - Zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej

 ikona pdf - Wniosek na sterylizacje kotek dziko żyjących

 ikona pdf - Wniosek o dofinansowanie zabiegu sterylizacji/kastracji psa


Podinspektor

Agnieszka Ciołkowska tel. 42 277 14 44 wew. 120,  pokój nr 5

Prowadzone sprawy:

-zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy,

-nadzór nad eksploatacją i bieżącym utrzymaniem gminnych oczyszczalni ścieków i zbiorczych kanalizacji sanitarnych, w tym dbanie o zapewnienie ciągłości ich pracy,

- przyjmowanie i weryfikacja wniosków składanych w ramach gminnego programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie gminy,

-budowa, rozbudowa i remont gminnych oczyszczalni ścieków oraz zbiorczych kanalizacji sanitarnych,

-nadzór nad pracownikami gospodarczymi,

-prace w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy,

-działania w zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń i obiektów melioracyjnych, w tym rowów,

-współdziałanie z mieszkańcami w zakresie szkód powstałych w wyniku działania bobrów.

DRUKI DO POBRANIA:

ikona pdf - Wniosek o włączenie do programu budowy POŚ

ikona pdf - Wniosek o zawarcie umowy na odprowadzanie ścieków

ikona pdf - Wniosek o zgodę i wydanie warunków twchnicznych na przyłącze kanalizacyjne

ikona pdf - Zgłoszenie rozpoczęcia budowy przyłącza kanalizacyjnego

ikona pdf - Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków

ikona pdf - Zgłoszenie zmiany danych

ikona pdf - Oświadczenie o zmniejszeniu retencji terenowej


Pomoc administracyjna

Henryka Jędrzejewska tel. 42 277 14 44 wew. 223, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pokój nr 14

Prowadzone sprawy:

-współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie udzielania pomocy rolnikom, w tym w zakresie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych,

-pomoc w wypełnianiu wniosków obszarowych,

-szacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi,

-wspieranie działalności rolniczej,

-upowszechnianie nowoczesnych metod zarządzania gospodarstwem rolnym,

-upowszechnianie nowoczesnych technologii upraw roślin i chowu zwierząt,

-upowszechnianie ekologicznych metod produkcji roślinnej i zwierzęcej,

-współpraca z Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą, Agencją Rynku Rolnego i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz innymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa,

-współpraca z innymi organami w zakresie organizowania szkoleń dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.


Podinspektor

Barbara Krawczyk tel. 42 277 14 44 wew. 114, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pokój nr 4

Prowadzone sprawy:

-  usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości: decyzje, ustalanie opłata, wymierzanie kar, wydawanie zezwoleń,

-  pielęgnacja zadrzewień w pasach drogowych dróg gminnych,

-  pielęgnacja i urządzanie terenów zielonych na terenie Gminy,

-  szacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi,

-  rozpowszechnianie informacji związanych z ochroną roślin uprawnych,

-  współpraca z Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą, Agencją Rynku Rolnego i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz innymi    instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa,

-  ochrona zwierząt w zakresie wystąpienia chorób zakaźnych i współdziałanie w tym zakresie z organami inspekcji weterynaryjnej,

-  wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego na podstawie ustawy o ustroju rolnym,

-  sporządzanie umów dzierżaw gruntów rolnych dla celów emerytalno – rentowych,

-  ochrona przyrody, w tym ewidencja zabytków, pomniki przyrody, parki wiejskie stanowiące własność Gminy,

-  współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

DRUKI DO POBRANIA:

ikona pdf - Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z działki stanowiącej własność osób fizycznych usuwanych na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

ikona pdf - Wniosek na usuniecie drzew i krzewów

ikona pdf - Wniosek o poświadzczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

 ikona pdf - Oświadczenie rolnika indywidualnego o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

ikona pdf - Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku lub konopi włóknistych / oświadczenie


Podinspektor

Monika Cybulska tel. 42 277 14 44 wew. 127, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pokój nr 6

Podinspektor

Karolina Kucińska tel. 42 277 14 44 wew. 127, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pokój nr 6

Prowadzone sprawy:

-  gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę,

-  prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

-  prowadzenie spraw dotyczących wydawania, zmiany oraz cofania zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz prowadzenie ewidencji wydanych zezwoleń,

-  prowadzenie ewidencji deklaracji na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w tym jej aktualizacja i weryfikacja,

-  przyjmowanie i księgowanie wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

DRUKI DO POBRANIA:


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2020 ROKU

ikona pdf - Rejon A – miejscowości: Skromnica, Tkaczew, Solca Mała, Solca Wielka, Wróblew, Śliwniki, Pełczyska, Borszyn.

ikona pdf - Rejon B – miejscowości: Sierpów, Konary, Leśmierz, Muchówka, Parzyce, Cedrowice, Cedrowice Parcela, Ostrów.

ikona pdf - Rejon C – miejscowości: Tymienica, Boczki, Skotniki, Małachowice Kolonia, Dybówka, Sokolniki Parcela, Czerchów, Opalanki, Maszkowice.

ikona pdf - Rejon D – miejscowości: Aleksandria, Helenów, Modlna, Małachowice, Celestynów, Katarzynów, Sokolniki.

ikona pdf - Rejon E 1 – miejscowości: Sokolniki Las.

ikona pdf - Rejon E 2 – miejscowości: Sokolniki Las.

ikona pdf - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk obowiązujący od 01.01.2020 r - wzór

 - Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2020 r.

 

ikona pdf - Wzory sprawozdań (wersja edytowalna) określone w rozporządzeniu z 26 lipca 2018 roku Ministra Środowiska w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1627).


 

ikona pdf- Sprawozdanie kwartalne - nieczystości ciekłe

ikona pdf- Sprawozdanie półroczne podmiotu odbierającego odpady komunalne

ikona pdf - Sprawozdanie zerowe podmiotu odbierającego odpady komunalne

ikona pdf - Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników  bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

ikona pdf - Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 ikona pdf - Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

ikona pdf - Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości