Firmy wpisane do rejestru działalości regulowanej

Wielkość czcionki:

Wykaz firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Ozorków:

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o., 91-842 Łódź, ul. Tokarzewskiego 2, tel. (42)6160209, (42)6160414 fax (42)6160751;
 • TONSMEIER Centrum Sp. z o.o., 99-300 Kutno, ul. Łąkoszyńska 127, tel. (24)2542987;
 • Zakład Robót Sanitarnych „SANATOR” S.C., 95-070 Aleksandrów Łódzki, Rąbień, ul. Pańska 68/70, tel. (42)7125721;
 • Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., 95-035 Ozorków, ul. Żwirki 30, tel. (42)2771400, fax (42)2771401;
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 95-100 Zgierz, ul. Łęczycka 24, tel. (42)7162297, (42)7164472, tel./fax (42)7164465;
 • RS-II Sp. z o.o., 95-100 Zgierz, ul. 3-go Maja 10, tel. 42 716 25 80, tel./fax (42)7190485;
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o. PGKiM Sp. z o.o., 99-100 Łęczyca, ul. Tumska 2, tel. (24)7212285, fax (24)7213511;
 • REMONDIS Sp. z o. o., 91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 6, tel: (42)6809162

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościZgodnie z art.9b ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy prowadzi Wójt Gminy Ozorków od dnia 1 stycznia 2012 r. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy zobowiązani są uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej.
Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt na pisemny wniosek przedsiębiorcy.
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach powinien zawierać:

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

 1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 2. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 3. numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
 4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.


Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897). Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych art. 14 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze, Wójt Gminy Ozorków dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.

Przepisy przejściowe:
Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy, czyli do dnia 31 grudnia 2012 r. na podstawie art. 14 ust. 1 z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897).