Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Modlnej

Wielkość czcionki:

 

pszok

W ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości mogą również korzystać z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Modlnej (PSZOK).

Godziny otwarcia PSZOK-u:
• poniedziałek – środa: 7.00 – 12.00
• piątek – sobota: 12.00 – 17.00

Odpady przyjmowane w punkcie:
• papier;
• metal;
• tworzywa sztuczne;
• szkło;
• opakowania wielomateriałowe;
• odpady zielone;
• przeterminowane leki i chemikalia;
• zużyte baterie i akumulatory;
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
• meble i inne odpady wielkogabarytowe;
• odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości do 50 kg na osobę na rok;
UWAGA! Odbiorowi podlegają tylko odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót i remontów.
• zużyte opony;
• odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji.

PONADTO:
PRZETERMINOWANE LEKI:
zbierane są również w wyznaczonych punktach aptecznych na terenie gminy

BATERIE:
zbierane są również w wyznaczonych punktach na terenie gminy, takich jak: szkoły, Gminny Ośrodek Kultury itp.

MEBLE I INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY ORAZ ZUŻYTE OPONY: (np. wersalki, fotele, meble oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony)
zbierane będą również poprzez mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 2 razy w roku

ODPADY ZIELONE (SKOSZONA TRAWA, PRZYCIĘTE GAŁĘZIE, LIŚCIE):
zbierane będą od właścicieli nieruchomości raz w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada, w miejscu ich wytworzenia w workach brązowych; zebrane odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone mogą być zagospodarowane we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości w kompostownikach przydomowych.