Deklaracja / Stawki opłat

Wielkość czcionki:

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Ozorków, deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.ZMIANA WYSOKOŚCI STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Od 1 stycznia 2020r.

25zł/osoby–stawka opłaty dla nieruchomości zamieszkałych, segregujących odpady komunalne, nie korzystających z przydomowych kompostowników

23zł/osoby–stawka opłaty dla nieruchomości zamieszkałych, segregujących odpady komunalne korzystających z przydomowych kompostowników(zwolnienie w części w wysokości 8% z opłaty, co stanowi 2 zł/osoby)

Właściciele nieruchomości zamieszkałych chcący skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązani są złożyć nową deklarację.

169,30zł/rok –ryczałtowa stawka opłaty dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Stawki opłaty za pojemnik

(dla nieruchomości, na której prowadzona jest działalność oświatowo-wychowawcza, kulturalna, sportowa, ochrony zdrowia i p.poż.):

  • 8,46 zł za worek o pojemności 60l
  • 16,93 zł za worek o pojemności 120l
  • 2,95 zł za pojemnik o pojemności 60l
  • 5,91 zł za pojemnik o pojemności 120l
  • 11,82 zł za pojemnik o pojemności 240l
  • 54,17 zł za pojemnik o pojemności 1100l
  • 147,74 zł za pojemnik o pojemności 3000l
  • 246,23 zł za pojemnik o pojemności 5000l
  • 344,72 zł za pojemnik o pojemności 7000l


UWAGA: W przypadku nie wypełniania przez właścicieli nieruchomości obowiązku segregacji odpadów komunalnych w drodze decyzji na liczona zostanie opłata podwyższona –trzykrotność stawki opłaty podstawowej  

ikona pdf - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk obowiązujący od 01.01.2020 r - wzór