Termomodernizacja

Wielkość czcionki:

lodzkie reg

Gmina Ozorków realizuje projekt pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ozorków” nr RPLD.04.02.01-10-0005/17-00, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest: zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w gminie Ozorków poprzez termomodernizację budynku oświatowego – Zespołu Szkół w Modlnej. Zasadniczy cel projektu, zgodnie z zapisami RPO WŁ na lata 2014-2020 można określić jako: Poprawę efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację 1 budynku edukacyjnego zlokalizowanego na terenie gminy Ozorków.

Celami szczegółowymi projektu, są:
• redukcja szkodliwej emisji CO2 – cel średniookresowy w zakresie ochrony klimatu Polityki ekologicznej państwa,
• ograniczenie emisji powierzchniowej zanieczyszczeń,
• ograniczenie negatywnego wpływu zanieczyszczeń na środowisko,
• zmniejszenie strat energii i poprawa wskaźników jej zużycia poprzez termomodernizację placówek oświatowych,
• poprawa warunków zdrowotnych ludności i jakości życia mieszkańców, co przełoży się na polepszenie wizerunku gminy i regionu,
• ograniczenie negatywnego wpływu zanieczyszczeń na zdrowie mieszkańców gminy i regionu łódzkiego,
• poprawa komfortu nauczania poprzez zmniejszenie negatywnego wpływu hałasu zewnętrznego na uczniów i pracowników placówek oświatowych,
• oszczędność środków finansowych przeznaczanych na koszty eksploatacyjne,
• zmniejszenie prawdopodobieństwa zachorowania na choroby układu oddechowego,
• docieplenie budynków z zastosowaniem nowoczesnych technologii,
• podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy.

Wskaźniki rezultatów:
• Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO34): 104,05 [ton równoważnika CO₂/ rok],
• Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CO32): 344 376,45 [kWh/rok],
• Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 39,24 [MWh/rok],
• Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 1 628,28 [GJ/rok].

HARMONOGRAM realizacji projektu:
Zadanie 1 – Prace przygotowawcze – I kw. 2017r.
Zadanie 2 – Roboty budowlane – IV kw. 2017r. - III kw. 2019r.
Zadanie 3 – Zarządzanie projektem - IV kw. 2017r. - IV kw. 2019r.

Całkowita wartość projektu: 2 438 710,77 PLN
Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich (EFRR): 1 007 405,64 PLN


Przebieg projektu:

15.09.2017r.

ikona pdf - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ozorków - termomodernizacja Zespołu Szkół w Modlnej"


Gmina Ozorków informuje o zakończeniu pierwszego etapu robót budowlanych w ramach realizacji projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Ozorków” – termomodernizacja Zespołu Szkół w Modlnej.

Etap ten obejmował wymianę istniejących kotłów gazowych z palnikiem „RAPID 200 GA” (2 szt.) na nowe kotły gazowe, kondensacyjne  w systemie kaskadowym oraz wymianę okien

i drzwi zewnętrznych.

W ramach robót budowlanych w 2017 roku wykonano:

•             wymianę kotłów z zachowaniem istniejącej instalacji grzewczej

•             wykonano podpięcie do istniejącej instalacji grzewczej

•             zamontowano automatykę wymaganą do pieca

•             wykonano próby szczelności

•             wykonano rozruch pieców wraz z potwierdzeniem prawidłowości ich działania

•             Wymieniono okna

•             Wymieniono drzwi zewnętrzne

W załączeniu dokumentacja zdjęciowa

 • termo01
 • termo02
 • termo03
 • termo04
 • termo05
 • termo06
 • termo07
 • termo08
 • termo09
 • termo10
 • termo11
 • termo12
 • termo13
 • termo14
 • termo15
 • termo16
 • termo17
 • termo18
 • termo19

Simple Image Gallery Extended