Dzień Sołtysa

Wielkość czcionki:

dzien21W roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę Dzień Sołtysa przypadający na 11 marca był obchodzony w sposób bardziej uroczysty. Święto sołtysów w naszej gminie zostało zorganizowane w dniu 13 marca w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Leśmierzu. Sołtysi w gminie Ozorków cieszą się wielkim poważaniem, a więc tym bardziej uroczystemu spotkaniu reprezentantów poszczególnych miejscowości nadano niecodzienną oprawę. Tegoroczna uroczystość poświęcona naszym sołtysom, nawiązująca do 100-lecia Niepodległej Polski zgromadziła na - zaproszenie Wójta Tomasza Komorowskiego - najważniejszych przedstawicieli gminnego Samorządu. Popularne święto - Dzień Sołtysa, to również pamięć o byłych sołtysach, którzy również zagościli w tym dniu w Leśmierzu.

Otwarcia uroczystości z okazji „Dnia Sołtysa” dokonała dyr. GOK Mirosława Walc, która w imieniu Wójta Gminy Ozorków wszystkich powitała: na pierwszym miejscu sołtysów, obecnych i tych długoletnich którzy pełnili swoje funkcje ponad 15 lat; Starostę Zgierskiego p. Bogdana Jarotę, którego reprezentował Członek Zarządu Powiatu Zgierskiego - Wojciech Brzeski; radnego powiatu zgierskiego - mieszkańca Leśmierza Krzysztofa Łebedowskiego, radnych gminy Ozorków na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Waldemarem Szcześniakiem, Skarbnika Gminy Ozorków Małgorzatę Domańską.

Jako pierwszy z obecnych oficjeli głos zabrał gospodarz Gminy Ozorków Wójt Tomasz Komorowski. Nawiązując do znaczenia roli sołtysa i okoliczności związanych ze 100-leciem niepodległości naszego państwa, Wójt wspomniał najpierw o wielowiekowej tradycji funkcji sołtysa na tle różnych form ówczesnych administracji. Poświęcił też część swojego wystąpienia, by przekazać zgromadzonym na sali, treść historycznego opracowania na ten właśnie temat:

„Analizując dzieje gospodarczo- społeczne obecnych wsi naszej gminy, słowo „sołectwo” pojawia się na naszych terenach już w XIV w. Oprócz Solcy Małej i Solcy Wielkiej, sołectwa występowały przez pewien czas w Czerchowie, Małachowicach i Skotnikach. Jeżeli istniały sołectwa, istnieli sołtysi. Z zachowanych w archiwach dokumentów wiemy, że w 1429 roku sołtysem w Małachowicach był niejaki Andrzej. W I połowie XV w. sołtysem w Solcy Małej był szlachcic Dobek, natomiast dokument z 1516r wymienia sołtysów tej wsi Macieja i Wawrzyńca. Sołtysami w Solcy Wielkiej byli szlachcice Pełka i Klemens, występujący w drugiej połowie XV w. oraz Bartłomiej Różycki z Różyc Sulimowych (ok. 1510r.) W tamtych czasach, w skład uposażenia sołectw wchodziły łany wolne, czyli nieobciążone żadnymi świadczeniami na rzecz pana feudalnego. Funkcję sołtysów pełniła wówczas szlachta. Z dokumentów wiadomo, że np. sołtys z Solcy Wielkiej otrzymywał trzeci denar z dochodów przynoszących przez karczmy. Sołtysi pobierali również trzeci denar z kar i opłat sądowych, co było zwyczajową normą. Co należało do obowiązków sołtysa wiemy z dokumentu z 1511 r. Sołtys w Solcy Wielkiej posiadał jedną karczmę. Musiał często wyjeżdżać w związku ze sprawami wnoszonymi przeciwko uchylającym się od płacenia dziesięciny i niekiedy dopiero po 4 dniach powracał do domu.

Następne informacje o sołtysach mamy z początków XIX w. W czasach Księstwa Warszawskiego (lata 1807-1815), dekretem z 23 lutego 1809r. ustanowiono urząd wójta, który miał stać na czele jednej gminy (wsi) lub kilku gmin wiejskich (kilku wsi). W przypadku kiedy wójt stał na czele kilku gmin, mógł wyznaczyć swoich zastępców – sołtysów dla poszczególnych wsi. Zatwierdzał ich podprefekt. Sołtysi pełnili również swoje funkcje w czasach Królestwa Polskiego (1815 - 1830). W 1815r. dokonano nowego podziału administracyjnego na województwa, obwody i powiaty. W jej wyniku miejscowości, które obecnie należą do gminy Ozorków należały po części do powiatu zgierskiego i po części do powiatu łęczyckiego. Powiaty te wchodziły w tym okresie w skład województwa mazowieckiego i obwodu łęczyckiego. W dniu 30 maja 1818 r. Namiestnik Królestwa Polskiego wydał dekret w sprawie organizacji gmin wiejskich. Odtąd oddzielną gminę wiejską mogły tworzyć wsie, które liczyły co najmniej 10 domów. Mniejsze osady były włączane do najbliższej gminy. Wójtami tych gmin byli z prawa właściciele wsi. Stosownie do miejscowych potrzeb, wójtowi do pomocy byli powoływani sołtysi z każdej wsi.

W połowie XIX w., dokładnie we wrześniu 1849r. następujące gminy i wsie, należące obecnie do gminy Ozorków, przeniesiono z okręgu zgierskiego do okręgu łęczyckiego: gminę Borszyn z wsią Borszyn, gminę Czerchów z wsią Czerchów, gminę Wróblew z wsią Wróblew oraz gminę Tkaczew z wsiami Tkaczew, Solca Mała, Solca Wielka, Pełczyska i Skromnica. W dniach 3 - 15 marca 1859r. car Aleksander II wydał ukaz dotyczący organizacji gmin wiejskich. Odtąd każda gmina miała liczyć co najmniej 50 domów. Na czele gminy miał nadal stać wójt, natomiast na czele każdej wsi miał stać nadal sołtys wybrany spośród mieszkańców tejże wsi. W XIX w. stanowisko sołtysa musiało być zatwierdzone przez naczelnika powiatu. Zgodnie z ukazem carskim z 1864 r powołano do życia gminę tzw. zbiorową, złożoną z kilku wsi z folwarkami. Z każdej wsi zamieszkałej przez włościan utworzono gromadę, natomiast organami gromady były zebrania gromadzkie i sołtys.

Bez względu na późniejsze rewolucje dziejowe: I wojna światowa, okres II Rzeczypospolitej, II wojna światowa, czasy powojenne, zawsze czytamy o funkcji sołtysa. Jako ciekawostkę przytoczę fakt z okresu II Rzeczypospolitej (1918 - 1939). Otóż w myśl ustawy z 23 marca 1933r., częściowo nastąpiła zmiana ustroju samorządu terytorialnego. W skład gmin zbiorowych wchodzić miały gromady, które wyłaniały rady gromadzkie, jeżeli gromada liczyła powyżej 200 mieszkańców. W mniejszych pozostały zebrania gromadzkie. Na czele rady i zebrania gromadzkiego stał sołtys pochodzący z wyborów. Kadencja rady miała trwać 5 lat, a sołtysa 3 lata. Wybór sołtysa zatwierdzały władze państwowe. Od 1933r. wójta gmin zbiorowych wybierała rada gminna w głosowaniu tajnym, przy obecności pond połowy radnych. Kandydat na wójta musiał mieć ukończone co najmniej 25 lat oraz umieć czytać i pisać po polsku. Wybór wójta tak samo jak sołtysa musiał być zatwierdzony przez władze państwowe.

Jak Państwu czytałem, z zachowanych materiałów źródłowych (zapiski z ksiąg ziemskich łęczyckich) wynika, że sołtysi na terenach naszej obecnej gminy pełnili swoje funkcje już w XIV w. Można więc śmiało stwierdzić, że jest to najstarsza funkcja w dziejach Polski, trwająca od ponad 660lat.”

Ponadto, wszystkim Paniom i Panom pełniącym obecnie i poprzednio funkcję sołtysa Wójt Tomasz Komorowski złożył serdeczne podziękowania za solidne wypełnianie tej zaszczytnej roli   w swoim środowisku. Życząc wszystkim sołtysom zdrowia i siły dla sprostania wyzwaniom wyraził nadzieję, że wspólnie można wiele zrobić dla swojej gminy i dla Polski.

Następnie głos zabierali zaproszeni goście: p. Wojciech Brzeski, p. Krzysztof Łebedowski   i p. Waldemar Szcześniak, którzy dziękowali sołtysom oraz Wójtowi Komorowskiemu za efektywną pracę, składali wszystkim życzenia i niewątpliwie utwierdzili w przekonaniu bohaterów dnia o niezwykle ważnym znaczeniu pracy sołtysa w lokalnym środowisku. Radny powiatowy Krzysztof Łebedowski przekazał również życzenia dla sołtysów od posła na Sejm RP Marka Matuszewskiego. Członek Zarządu Powiatu Zgierskiego Wojciech Brzeski przedstawił dość oryginalny pomysł Starosty Zgierskiego, by uhonorować dwie panie spośród grona czynnych sołtysów z najwyższym stażem. Na scenę zaproszono dwie panie sołtys – Wiesławę Czaplińska z Muchówki i Helenę Banasiak z Borszyna, którym p. Wojciech Brzeski wręczył w imieniu Starosty Bogdana Jaroty wiązanki kwiatów.

Zasadniczą częścią uroczystości było uhonorowanie wszystkich obecnych sołtysów - byłych i obecnych pamiątkowymi medalami z okazji 100-lecia Niepodległej Polski. Wójt Gminy Ozorków Tomasz Komorowski dziękował, gratulował i wręczał medale wraz z kwiatami naszym sołeckim społecznikom, działającym bezinteresownie dla współmieszkańców. Dla jasności sprawy Wójt wyjaśnił, iż status byłego sołtysa nie ogranicza powrotu do tej funkcji w przyszłości.

Odznaczeni długoletni sołtysi z terenu gminy Ozorków pełniący swoje funkcje ponad 15 lat:

Lp. Nazwisko i imię byłego sołtysa Nazwa sołectwa
1.

Pani Teresa Bartczak

Czerchów

2.

Pan Piotr Barylski

Małachowice

3.

Pan Paweł Furmaniak

Parzyce

4.

Pan   Władysław Gazdecki

Cedrowice-Parcela

5. -

Pan Krzysztof Kaźmierczak

Wróblew

6.

Pan Stanisław Malanowski

Tymienica

7.

Pan Jan Marciniak

Sierpów

8.

Pan Sławomir Marciniak

Sokolniki

9.

Pan Krzysztof Siekiera

Solca Mała

10. -

Pan   Zdzisław Stasiak

Solca Wielka

11.

Pan Władysław Sobczak

Ostrów

12.

Pani Danuta Wierzbowska

Maszkowice

13.

Pan Jan Wojtczak

Śliwniki

Odznaczeni sołtysi z terenu gminy Ozorków pełniący swoje funkcje obecnie:

 

Lp. Nazwisko i imię sołtysa   Nazwa sołectwa
1. Pani Helena Banasiak sołtys sołectwa Borszyn
2. Pani Ilona Barylska sołtys sołectwa Małachowice
3. Pani Dorota Cybulska sołtys sołectwa Cedrowice-Parcela
4. Pani Wiesława Czaplińska sołtys sołectwa Muchówka
5. Pan Piotr Fandrych sołtys sołectwa Celestynów
6. Pan Stanisław Gabrysiak sołtys sołectwa Sokolniki
7. Pan Franciszek Głowacki sołtys sołectwa Cedrowice
8. Pan Krzysztof Grabarczyk sołtys sołectwa Skromnica
9. Pani Monika Graczyk sołtys sołectwa Ostrów
10. Pan Sławomir Janiak sołtys sołectwa Leśmierz
11. Pani Monika Jarmusz sołtys sołectwa Sierpów
12. Pan Krzysztof Jóźwiak sołtys sołectwa Śliwniki
13. Pan Józef Kafarski sołtys sołectwa Skotniki
14. Pani Teresa Kałużna sołtys sołectwa Solca Mała
15. Pan Jan Karolak sołtys sołectwa Czerchów
16. Pan Tomasz Kaźmierczak sołtys sołectwa Wróblew
17. Pani Grażyna Kierończyk sołtys sołectwa Helenów
18. Pani Lucyna Kochańska sołtys sołectwa Solca Wielka (Pełczyska)
19. Pan Ryszard Kolasa sołtys sołectwa Małachowice-Kolonia
20. Pan Krzysztof Kolczyński sołtys sołectwa Maszkowice
21. Pan Marek Kuciński sołtys sołectwa Katarzynów
22. Pan Henryk Kurzawiak sołtys sołectwa Modlna
23. Pan Jacek Malanowski sołtys sołectwa Tymienica
24. Pan Jan Malewicki Przew. Zarządu Osiedla Osiedle Sokolniki-Las
25. Pan Andrzej Rogala sołtys sołectwa Boczki
26. Pani Zofia Różycka sołtys sołectwa Aleksandria
27. Pan Jan Rzepkowski sołtys sołectwa Konary
28. Pani Paulina Smakowska sołtys sołectwa Parzyce
29. Pani Jolanta Walczak sołtys sołectwa Sokolniki-Parcela


Po pamiątkowych fotografiach pozostała jeszcze na scenie część artystyczna, którą zapowiadała dyr. GOK Mirosława Walc. /Szersza relacja w Gminniaku/. Pao

 

 • dzien01
 • dzien02
 • dzien03
 • dzien04
 • dzien05
 • dzien06
 • dzien07
 • dzien08
 • dzien09
 • dzien10
 • dzien11
 • dzien12
 • dzien13
 • dzien14
 • dzien15
 • dzien16
 • dzien17
 • dzien18
 • dzien19
 • dzien20
 • dzien21
 • dzien22
 • dzien23
 • dzien24
 • dzien25
 • dzien26
 • dzien27
 • dzien28
 • dzien29
 • dzien30
 • dzien31
 • dzien32
 • dzien33
 • dzien34
 • dzien35
 • dzien36
 • dzien37
 • dzien38
 • dzien39
 • dzien40
 • dzien41
 • dzien42
 • dzien43
 • dzien44
 • dzien45
 • dzien46
 • dzien47
 • dzien48
 • dzien49
 • dzien50
 • dzien51
 • dzien52
 • dzien53
 • dzien54
 • dzien55
 • dzien56
 • dzien57
 • dzien58

Simple Image Gallery Extended