Dofinansowanie działań w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla osób fizycznych

wfosUrząd Gminy Ozorków informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi prowadzi program priorytetowy dla osób fizycznych na przedsięwzięcia w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Na ten cel w 2017 r. Zarząd WFOŚiGW w Łodzi przeznaczył środki w kwocie 5 mln złotych, dokonując ich podziału na poszczególne banki. Celem zadania jest wspomaganie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery na terenie województwa łódzkiego.
Udzielona dotacja przeznaczona jest na częściową spłatę kapitału kredytu realizowana jest za pośrednictwem banku na podstawie zawartej przez Fundusz umowy o współpracę. O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w miejscu realizowanego zadania, które są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonej na terenie województwa łódzkiego. W przypadku, gdy nieruchomość jest własnością kilku osób, dofinansowanie przysługuje tylko jednemu współwłaścicielowi, przy czym do realizacji zadania wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli tej nieruchomości. Dotacja nie przysługuje gdy w budynku mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza i koszty poniesione z tytułu realizacji zadania stanowią koszty uzyskania przychodu dla osoby prowadzącej tę działalność. W budynkach znajdujących się
w trakcie budowy dopuszcza się, wykonywanie w ramach zadania objętego kredytem wyłącznie, nowego źródła ciepła opartego o odnawialne źródła energii oraz źródeł odnawialnych służących do produkcji energii elektrycznej, z zastrzeżeniem, iż oddanie budynku do użytkowania nastąpi nie później niż w terminie jednego roku od daty udzielenia dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.
Program nie przewiduje możliwości dofinansowania m.in.: zadań związanych z wymianą źródeł ciepła na nowe źródła opalane węglem oraz jego pochodnymi np. ekogroszkiem; wykonanie lub modernizację wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. bez zmiany źródła ciepła.
Wnioski o dotację z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego składane są w bankach, które mają zawartą z Funduszem umowę o współpracy w zakresie współfinansowania zadań objętych Programem. Nabór wniosków prowadzony jest przez banki
w trybie ciągłym, do 30 września każdego roku lub do wyczerpania puli środków zaplanowanych przez Fundusz na dany rok. Dotacja nie może przekroczyć 40% kosztów kwalifikowanych zadania w tym dla zadań wykonywanych w budynkach znajdujących się w trakcie budowy nie może przekroczyć 30% kosztów kwalifikowanych zadania. Kredytem bankowym mogą zostać objęte również koszty niekwalifikowane. Kwota dotacji w formie częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego przeznaczona na realizacje termomodernizacji budynków w ramach przedmiotowego Programu nie może przekroczyć kwoty 30.000,00 zł, w tym maksymalna kwota dotacji przeznaczona na modernizację/budowę źródła ciepła nie może przekroczyć 20.000,00 zł, a dla ogniw fotowoltaicznych oraz innych źródeł odnawialnych do pozyskiwania energii elektrycznej nie może przekroczyć 10.000,00 zł.
Wykaz banków, które zawarły umowy o współpracy z WFOŚiGW w Łodzi, szczegółowa treść programu wraz z katalogiem kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych oraz formularz wniosku wraz z załącznikami zamieszczony jest na stronie internetowej www.zainwestujwekologie.pl. Najbliższe Banki ujęte w wykazie WFOŚiGW w Łodzi to m.in.:

BANK SPÓŁDZIELCZY W OZORKOWIE
www.bs-ozorkow.pl
Pl. Jana Pawła II nr 6, 95-035 Ozorków
tel. 42 718 10 11
- Oddział w Parzęczewie, ul. Łęczycka 6

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ODDZIAŁ W ŁODZI
www.bosbank.pl
ul. Piotrkowska 166/168, 90-365 Łódź
tel. 42 636 74 54
- Oddział Operacyjny w Bełchatowie, ul 1-go Maja 2
- Oddział Operacyjny w Łodzi, ul. ks. Zdzisława Wujaka 5

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W ŁODZI
www.bsrz.pl
ul. Moniuszki 6, 90-111 Łódź
tel. 42 639 13 37
- I Oddział w Łodzi, ul. Zgierska 75/77

BANK SPÓŁDZIELCZY W ZGIERZU
www.bszgierz.pl
ul. Długa 62a, 95-100 Zgierz
tel. 42 716 66 00
- Filia w Zgierzu, ul. Parzęczewska 21
- Filia w Łodzi, ul. Plantowa 1

BANK SPÓŁDZIELCZY W STRYKOWIE
http://www.bsstrykow.pl/
ul. Warszawska 29
tel. 42 719 80 26, 42 719 80 80,

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Program_OZE 2017.pdf)Program OZE 2017 321 kB