Krajowa Izba Kominiarzy

Wielkość czcionki:

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców bydynków w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2019/2010

Przypominam właścicielom i zarz.ądcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych. Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmuj~1cym tylko niewielką jego powien:chnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.
Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych.

W roku 2018 odnotowano 15.882 pożary od urz.ądzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 257 pożarów od urządzeń na paliwa ciekłe i 546 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe.
Dane statystyczne KG PSP [źródlo: www.kgpsp.gov.pl. data dostępu 19.09.2019}. Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także
zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem.

W sezonie ogrzewczym 2018/2019 Państwowa Staż Pożarna odnotowała 3.842 zdarzenia związane z tlenkiem węgla, w tym 2.024 osoby poszkodowane i 52 ofiar śmiertelnych.
Dane statystyczne KG PSP [źródło : www.kgpsp.gov.pl, dala dostępu 17. 09.2019]. Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanię edukacyjno-informacyjną „CZU.TKA
NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTW A!" prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Państwową Straż Pożarną.
Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna
kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych warunków
ubezpieczenia domu.

Pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną ZAPROŚ KOMINIARZA!
Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel - zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu
technicznego przewodów kominowych (dymowych. spalinowych i wentylacyjnych) osobie  KRAJOWA IZBA KOMINIARZY Stowarzyszenie ul. Grzybowska 87, Concept Tower, 00-844 Warszawa KRS: 0000602882, REGON: 363771963, NIP: 5272760609 www.izbakominiarzy.pl
Konto bankowe: Bank BGŻ BNP Paribas, nr 10 2030 0045 1110 0000 0287 6460 posiadającej odpowiednie uprawnienia - mistrza kominiarskiego. (Zgodnie z art. 62 ust. I
pkt 1 c, oraz art. 62 ust. 1 pkt I ustawy - Prawo budowlane t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1186).
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel , zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć
stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi> bezpieczeństwa mienia bądź środowi ska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem. (art. 70 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane).
Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie.
Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie
zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:
1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co naJmnieJ
raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt l - co najmrneJ
raz na 3 miesiące;
3) od palenisk opalanych paliwem płynnym gazowym niewymienionych w pkt. 1 -
co najmniej raz na 6 miesięcy.
4) z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w rok-u, jeżeli większa częstotliwość
nie wynika z warunków użytkowych.
(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.
U 2010 nr 109 poz. 719).
W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową