Ile zapłacimy za śmieci?

Wielkość czcionki:

9 zł od osoby miesięcznie w przypadku zbiórki selektywnej i 18 zł przy braku segregacji – tyle wynosiła stawka za wywóz śmieci przez ostatnie 4 lata. Od 1 kwietnia br. zapłacimy odpowiednio po 15 i 30 zł miesięcznie. Podwyżki cen czekają także właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz letniskowych wykorzystywanych do celów rekreacyjno-wypoczynkowych.

 

 

7 lutego br. przed nadzwyczajną VIII sesją Rady Gminy Ozorków odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich komisji. To wtedy pod przewodnictwem Komisji Społecznej radnym zostały przedstawione dane dotyczące dofinansowywania przez Gminę Ozorków opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ogłaszane pod koniec 2017 roku przetargi na wywóz śmieci zaskoczyły wszystkie samorządy, w tym Gminę Ozorków. Do ogłoszonego przez Gminę Ozorków przystąpiła tylko jedna firma – Toensmeier Centrum Spółka z o.o. z Kutna, która w stosunku do roku poprzedniego złożyła ofertę prawie dwukrotnie wyższą (789 814,00 zł – 2017 rok, 3 023 853,00 zł za lata 2018-2019, co, jak łatwo policzyć, oznacza 1 511 926,00 zł za rok). Tylko w 2018 roku Gmina Ozorków dołożyła z budżetu prawie 600 000,00 zł.

W myśl obowiązujących przepisów opłaty pobierane za gospodarowanie odpadami powinny się równoważyć, w tym pokrywać koszty związane z realizacją zadania, na które składają się obok odbierania, transportu, odzysku odpadów czy tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów, także koszty obsługi administracyjnej systemu, czyli wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę w tym zakresie, oprogramowania, a także koszty administracyjne wysyłania powiadomień itp. Problem w tym, że „system się nie bilansuje”. Pieniądze z opłaty śmieciowej przestały wystarczać naszemu samorządowi, ponieważ w porównaniu do opłat, których wysokość pozostaje na tym samym poziomie od lat, koszty odbioru odpadów radykalnie wzrosły.

- Do tej pory kosztem ograniczania inwestycji na terenie gminy oraz wydatków bieżących dopłacaliśmy do i tak niemałych opłat ponoszonych przez mieszkańców. Już wiadomo, że utrzymanie stawek na dotychczasowym poziome jest niemożliwe. System wywozu odpadów jest niedofinasowany od lat i nie utrzyma się w obliczu coraz ambitniejszych celów recyklingu, które stawia przed nami Unia Europejska. Co roku wzrasta też płaca minimalna, podnoszone są ceny paliwa, nie zapominajmy także o wzroście cen energii dla innych niż osoby fizyczne odbiorów, które w znacznym stopniu obciążają budżet naszego samorządu. Trwa spór rządu z nauczycielami. Nie wiadomo, jak zakończy się ten konflikt i jakie środki na podwyżki wynagrodzeń dla kadry pedagogicznej będą musiały zostać zabezpieczone przez samorządy – podkreślał Wójt Gminy Ozorków Tomasz Komorowski.

Niestety partycypacja samorządów w cenie odbioru odpadów jest niedopuszczalna w świetle obowiązujących przepisów. Rząd próbuje zachęcić nas do segregacji odpadów, ale też mniejszej ilości ich wytwarzania. Ogromny wpływ na całkowity koszt usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych mają odpady biodegradowalne – w 2014 roku firma realizująca usługi odebrała 75,22 ton odpadów biodegradowalnych, w 2016 – 140,98 ton, a w 2018 aż 1072 tony!

Poniżej zamieszczamy tabelę ze stawkami opłat za pojemniki z odpadami odbieranymi w sposób selektywny oraz nieselektywny na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a które wykorzystywane są do prowadzenia działalności gospodarczej. Na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, radni przyjęli ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok w wysokości 192 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 384 zł w przypadku braku segregacji.

 

Lp. Pojemność pojemnika Odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny Odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny
1. o pojemności 60 l 16 zł 32 zł
2. o pojemności 110-120 l 32 zł 64 zł
3. o pojemności 240 l 64 zł 128 zł
4. o pojemności 1100 l 288 zł 576 zł
5. o pojemności 3000 l 352 zł 704 zł
6. o pojemności 5000 l 512 zł 1024 zł
7. o pojemności 7000 l 720 zł 1440 zł

Tabela przedstawiająca stawki opłaty za pojemnik za gospodarowanie odpadami odbieranymi w sposób selektywny oraz nieselektywny na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy

 

W Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Planowanych jest wiele zmian, które będą miały wpływ na system gospodarowania odpadami. Czy nowe zapisy przełożą się na zmniejszenie kosztów jego obsługi, a tym samym zwiększą konkurencyjność instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, do których jako gmina jesteśmy zobowiązani przekazywać odpady komunalne, czas pokaże. Jedno jest pewne, jeżeli ustawa nie zmieni dotychczasowej, trudnej dla wszystkich jednostek samorządu sytuacji, za śmieci będziemy płacić więcej.

/Red./