Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?
• Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
• Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?
• Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
• Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
• Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
• Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

Gdzie szukać pomocy?
• Przez internet: na stronie np.ms.gov.pl;
• Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

Izolacja stała się koszmarem – dramat rodzin z problemem alkoholowym. Gdzie szukać wsparcia?

Mąż jest w ciągu już trzeci tydzień. Nie wiadomo, kiedy będzie mógł wrócić do pracy i czy w ogóle będzie do czego wracać, bo właściciel stolarni stwierdził, że jest na skraju bankructwa – mówi pani Ewa. Dodaje, że na powrót męża do aktywności zawodowej bardzo liczy nie tylko ze względów ekonomicznych. Praca pozwala Andrzejowi w miarę trzymać nałóg w ryzach – nawet jeśli wieczorem się napije, rano musi wstać, ubrać się, pokazać ludziom. A w czasie epidemii? Zmusza się do wyjścia tylko, jeśli kończy mu się alkohol.
 
Andrzej od lat zmaga się z chorobą alkoholową – z różnymi skutkami. Jeśli chodzi na terapię, uczestniczy w mityngach, zdarzają się dłuższe okresy abstynencji. Jednak wystarczy iskra zapalna: problemy finansowe, śmierć jego ojca i Andrzej zupełnie się zapada. Zdarzało się już, że pani Ewa dzwoniła do szefa i tłumaczyła nieobecność męża w pracy rozstrojem żołądka czy pilną potrzebą zawiezienia teściowej do lekarza.
 
Obecna sytuacja jest dla rodziny szczególnie trudna (Ewa i Andrzej mają troję dzieci). Adaś jest jeszcze mały – biega po całym domu i przeszkadza Asi (8 lat) oraz Pawełkowi (12 lat) w domowych lekcjach. Pani Ewa wychodzi do pracy w pobliskim sklepie. Dziećmi wówczas opiekuje się babcia, a zamroczony od kilkunastu dni ojciec praktycznie nie wychodzi ze swojego pokoju, gdzie pije bez kontroli. Czas pandemii wyzwolił podobne dramaty w wielu polskich rodzinach. Niepewność, brak pracy i strach wpędzają w sidła nałogu osoby, które wcześniej jakoś sobie z nim radziły. Rodziny z problemem alkoholowym mogą jednak znaleźć pomoc nawet w czasie koronawirusa.
 
Pandemia oraz problemy z nią związane mogą zaostrzać i uwypuklać problem nadużywania alkoholu przez osoby bliskie. Mimo oczywistych zmian podyktowanych obecną sytuacją  instytucje świadczące pomoc rodzinie z problemem alkoholowym funkcjonują i można się do nich zwrócić z prośbą o rozmowę czy poradę – mówi Jolanta Terlikowska, kierownik Działu do Spraw Rodziny i Młodzieży Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Osoby, które nie korzystały wcześniej z usług poradni terapii uzależnienia od alkoholu z powodu picia bliskiej osoby, mogą skontaktować się z poradnią w Ozorkowie ul. Wigury 1. Telefonicznie uzyskają informację na temat możliwości umówienia wizyty oraz jej formy. Dane teleadresowe placówek leczenia uzależnień można znaleźć pod adresem: http://parpa.pl/index.php/placowki-lecznictwa.

Ci, którzy przed wybuchem epidemii rozpoczęli terapię współuzależnienia w poradni, mają możliwość jej kontynuowania. W związku z ograniczeniami zalecane są rozmowy online lub telefoniczne. Szczegóły można uzyskać, kontaktując się z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Ozorków, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Ozorków oraz z Poradnią Leczenia Uzależnień w Ozorkowie ul. Wigury 1.

Rozwiązaniem jest także kontakt z lokalnym punktem informacyjno-konsultacyjnym, który działa w Leśmierzu. Pracownicy poinformują o możliwych i dostępnych aktualnie formach wsparcia.
 
 
Źródło: materiały opracowane przez Instytut Łukasiewicza na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
 
 
 

Zakończenie Roku Szkolnego

Koronawirusowa rzeczywistość nie pozwoliła tym razem na organizowanie w tradycyjny sposób szkolnych uroczystości z okazji zakończenia nauki. Funkcjonowanie naszych gminnych placówek oświatowych w warunkach epidemii z zastosowaniem niezbędnych obostrzeń wynikających z panującego reżimu sanitarnego wymusiła niejako niezbędne środki ostrożności. Naturalnie, przełożyło się to na wybraną formę podsumowania minionego roku szkolnego 2010/2020, według pomysłu i możliwości danej szkoły. Nie było więc absolwentów tańczących poloneza i wielu innych serdecznych zachowań zarówno uczniów, nauczycieli oraz rodziców dziękujących sobie nawzajem za szczęśliwie spędzone w murach szkoły 10 miesięcy.

Czytaj więcej: Zakończenie Roku Szkolnego

SESJA ABSOLUTORYJNA

sesja 13Wójt Gminy Ozorków Tomasz Komorowski posiada 100% poparcia wśród radnych swojej gminy. 25 czerwca br. w Sali GOK odbyła się Sesja Rady Gminy Ozorków, na której najważniejszym tematem było podsumowanie roku 2019 z punktu widzenia pracy gminnego Samorządu, na czele z Wójtem Tomaszem Komorowskim. Po debacie na raportem o stanie gminy radni udzielili Wójtowi wotum zaufania, a następnie zatwierdzili w drodze uchwały sprawozdania - z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe za 2019 rok.

Czytaj więcej: SESJA ABSOLUTORYJNA

KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, że w ramach działań antykryzysowych weszły w życie zmiany w zakresie udzielanych form wsparcia w postaci: 

• dofinansowań części kosztów prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników,
• dofinansowań części kosztów wynagrodzeń pracowników danego przedsiębiorcy oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne,
• dofinansowań części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych

Umowy już zawarte nie będą aneksowane, jednak konieczne jest zapoznanie się z obecnymi zapisami we wzorach umów, które dostępne są na stronie internetowej https://zgierz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Wnioski wraz załącznikami złożone, a nierozpatrzone do dnia 23.06.2020 roku będą realizowane na podstawie obowiązujących od dnia 24.06.2020 roku przepisów, natomiast dokumenty składane od dnia 24.06.2020 roku na nieobowiązujących drukach nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Ponadto informujemy, iż prowadzony od dnia 22.06.2020 roku nabór na powyższe formy wsparcia poszerza katalog pomocy o dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej.
Jednocześnie tut. Urząd informuje, że zgodnie z wprowadzonymi zmianami nabór wniosków będzie trwał nieprzerwanie do dnia ogłoszenia przez dyrektora terminu zakończenia.

UWAGA!

Przed wypełnieniem stosownych dokumentów należy zapoznać się z zasadami dotyczącymi ww. formy wsparcia, a następnie podczas wypełniania zwrócić uwagę na fakt uzupełnia wszystkich informacji oraz czytelne podpisanie zarówno wniosku, umowy oraz pozostałych oświadczeń, które są załączone.

W przypadku składania dokumentów w formie papierowej umowę należy złożyć w 2 egzemplarzach.

Z uwagi na ochronę danych osobowych DOKUMENTY w zamkniętej kopercie należy umieszczać w skrzynce ustawionej w wejściu do Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu, ul. Barona 10 z napisem „TARCZA ANTYKRYZYSOWA"

Aktualne druki wniosków oraz zasady dostępne są na stronie internetowej https://zgierz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza


Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerami tel. 042-714-12-79; 042-717-41-28

UWAGA

UWAGA

Od 01 lipca 2020 r. nastąpi zmiana zasad gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Ozorków,

wszystkie informację dotyczące odpadów dostępne są w zakładce Na skróty - Odpady komunalne

http://ug-ozorkow.pl/index.php/odpady-komunalne

Komunikat!

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Inspektorat Sanitarny wydało wytyczne dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2.
Podstawowym celem wdrażanych procedur jest:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom sezonowym i gospodarzom przebywającym na terenie gospodarstwa.
2. Umożliwienie pracownikom zza granicy warunków do odbycia 14-dniowej kwarantanny w warunkach gospodarstwa, z możliwością bezpiecznego wykonywania pracy i pobytu.
3. Zmniejszenie liczby kontaktów na terenie gospodarstwa, celem umożliwienia sprawnej identyfikacji osób z najbliższego kontaktu z osobami, które będą wykazywać objawy wskazujące na zakażenie.
4. Utrzymanie płynnej pracy w gospodarstwie z zachowaniem warunków bezpieczeństwa epidemiologicznego.

W związku z powyższym przez okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii zalecane jest stosowanie następujących rekomendacji:

A. Procedury zapobiegawcze: zapewnienie transportu i warunków kwarantanny.
B. Procedury ograniczające rozpowszechnienie się wirusa.
C. Procedury w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u jednego z pracowników.

W każdym z powyższych punktów wskazane zostały rekomendowane procedury. Uwzględniając konieczność zachowania ciągłości produkcji zasadne jest, aby poszczególne elementy procedur zostały wdrożone jak najszybciej, przy czym obiektywny brak możliwości natychmiastowego wdrożenia części procedur nie powinien wstrzymywać wdrożenia pozostałych ich części.

Czytaj więcej: Komunikat!

Informacja o procedurze naboru rachmistrzów do Powszechnego Spisu Rolnego 2020

 

Procedura naboru kandydatów na rachmistrzów do powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

Czytaj więcej: Informacja o procedurze naboru rachmistrzów do Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Powszechny spis rolny

Powszechny Spis Rolny 2020 zostanie przeprowadzony w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju, według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r. 

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Obowiązek realizacji spisu nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. 

Czytaj więcej: Powszechny spis rolny

Nowy sołtys w Parzycach

soltys 05Jan Miksa został kolejnym sołtysem wsi Parzyce, ponieważ piastująca tę zaszczytną funkcję od miesiąca października 2017 roku Pani Paulina Smakowska złożyła rezygnację. Należało więc przeprowadzić wybory z pomyślnym skutkiem, gdyż w przeciwnym przypadku konsekwencje prawne nie zadowoliłyby zapewne mieszkańców Parzyc, a mianowicie, Ich miejscowość zostałaby przyłączona do sąsiedniego sołectwa. Zebranie wiejskie w tej sprawie odbyło się 9 czerwca br. w miejscowej świetlicy. Wybrano również nową Radę Sołecką wsi Parzyce w osobach: Łukasz Walczak, Sylwester Banaszewski i Jacek Czapliński.

Czytaj więcej: Nowy sołtys w Parzycach

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020r. - komunikat

W związku ze zmianami legislacyjnymi dotyczącymi głosowania korespondencyjnego – Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło nową usługę elektronicznego zgłoszenia głosowania korespondencyjnego (dla osób mieszkających w Polsce).
Usługa jest dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/zgloszenie-glosowania-korespondencyjnego-dla-osob-glosujacych-w-polsce

ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU

ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO ZA GRANICĄ

Komunikat

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu ogłasza nabór wniosków w terminie od 1 czerwca 2020 roku do 15 czerwca 2020 roku (włącznie) na poniższe instrumenty rynku pracy:

  • prace interwencyjne,
  • roboty publiczne,
  • staże.

Jednocześnie tut. Urząd informuje, iż w pierwszej kolejności zawierane będą umowy, gdziewe wniosku wskazany został kandydat do skierowania na ww. formę wsparcia.

Szczegółowe zasady organizacji poszczególnych form wsparcia jak również aktualne druki wniosków obowiązujące w 2020 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu dostępne będą na stronie internetowej w zakładce – Dla pracodawców i przedsiębiorców – Dokumenty do pobrania. Druki dostępne będą wyłącznie na stronie internetowej (brak jest możliwości otrzymania ich w Urzędzie).

Uwaga. Przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się z obowiązującymi zasadami. Wniosek należy wypełnić czytelnie. Wszelkie skreślenia i poprawki muszą być parafowane przez wnioskodawcę. Każda pozycja we wniosku musi zostać wypełniona, w przypadku, gdy którykolwiek punkt wniosku nie dotyczy wnioskodawcy należy wpisać „nie dotyczy”. Do wniosku należy dołączyć wskazane we wniosku załączniki.

Mając na uwadze wysokie ryzyko zakażenia koronawirusem podczas bezpośredniego kontaktu z innymi osobami, nadal tut. Urząd rekomenduje przesyłanie pism:

  • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP
  • pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu, ul. Barona 10, 95-100 Zgierz
  • w siedzibie Urzędu do oznakowanych pudeł.

Mając na uwadze powyższe brak jest możliwości konsultowania składanych wniosków w sposób bezpośredni. W celu sprawnego załatwienia sprawy lub pozyskania informacji istnieje możliwość kontaktu telefonicznego.

Prace interwencyjne/ roboty publiczne tel. 42 714 12 79

Staże tel. 42 717 45 61

Zawieranie umów odbywać się będzie w siedzibie Urzędu z zachowaniem rygorów sanitarnych.

Informacja

Od dnia 1 czerwca 2020 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Modlnej powraca do funkcjonowania w następujące robocze dni tygodnia:

  • od poniedziałku do środy w godzinach od 07:00 do 12:00
  • oraz w piątki i soboty w godzinach od 12:00 do 17:00.

Przypominamy, że w Punkcie przyjmowane są odpady wcześniej oddzielnie posegregowane przez właściciela nieruchomości z terenu gminy Ozorków w zakresie następujących frakcji:

-        papier,

-        metale,

-        tworzywa sztuczne,

-        szkło,

-        zmieszane odpady opakowaniowe (opakowania wielomateriałowe),

-        przeterminowane leki i chemikalia oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

-        zużyte baterie i akumulatory;

-        zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

-        meble i inne odpady wielkogabarytowe;

-        odpady budowlane i rozbiórkowe – tylko drobne odpady pochodzące z remontów budynków lub lokali, na które nie wymaga się pozwolenia na budowę lub zgłoszenia prowadzenia robót budowlanych; nie będą przyjmowane odpady w dużych ilościach lub pochodzące z prowadzonej działalności gospodarczej (50 kg na osobę rocznie dla nieruchomości zamieszkałych oraz 200 kg na rok dla jednej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe lub letniskowe);

-        zużyte opony,

-        opakowania wielomateriałowe,

-        bioodpady frakcji kuchennej i bioodpady frakcji zielonej odpady ulegające biodegradacji.

Właściciel nieruchomości dostarcza odpady do Punktu na własny koszt.

Wsparcie Producentów Rolnych

 Agro Market24

Uprzejmie informujemy o portalu Agro-Market24.pl. Serwis został stworzony, aby ułatwić producentom rolnym znalezienie odbiorców na swoje produkty. Zachęcamy również do kupowania przez osoby fizyczne bezpośrednio od rolników. W ten sposób wspólnie wspieramy polskie rolnictwo. Korzystanie z portalu jest bezpłatne.

Więcej informacji na stronie https://agro-market24.pl/

Konsultacje

polcentrum LGD

Informacja o przyjmowaniu interesantów

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Uprzejmie informujemy, że od poniedziałku 25 maja br. Urząd Gminy Ozorków jest udostępniony do bezpośredniej obsługi Klientów.

Klienci mogą wejść do Urzędu pojedynczo w godzinach pracy Urzędu z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. W celu zachowania bezpieczeństwa, w głównym korytarzu Urzędu wyznaczone jest miejsce do przyjmowania klientów.
W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Mieszkańców Gminy Ozorków, Klientów, a także Pracowników Urzędu Gminy Ozorków, zwracamy się z prośbą o załatwianie wszelkich spraw niewymagających osobistej wizyty w Urzędzie w dotychczasowy sposób tj. telefonicznie, drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy e-PUAP, a także za pośrednictwem korespondencji pocztowej.
Jednocześnie informujemy, że kasa w Urzędzie Gminy Ozorków jest czynna dla klientów, jednak preferujemy dokonywanie wpłat podatków, opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pośrednictwem bankowości elektronicznej oraz wpłat na rachunek bankowy gminy.
Uprzejmie prosimy o zastosowanie się do powyższych zaleceń mając na uwadze ciągle obowiązujący stan epidemii koronawirusa i konieczność zachowania niezbędnych zasad w celu przeciwdziałaniu zagrożeniu.
Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

Wójt Gminy Ozorków
Tomasz Komorowski

#zostanwdomu

e uslugi 2020

UWAGA PRZEDSIĘBIORCO!!!

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu, na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dla przedsiębiorców, którzy w wyniku epidemii COVID- 19 znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji od dnia 11 maja 2020 roku rozpoczyna nabór wniosków o:

  • dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15 zzc ustawy COVID-19);
  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników danego przedsiębiorcy oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15 zzb ustawy COVID-19)


NABÓR BĘDZIE TRWAŁ 14 DNI tj. do dnia 24 maja włącznie

Jednocześnie Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, że sukcesywnie będzie uruchamiał kolejne nabory.

UWAGA !!!!!

Przed wypełnieniem stosownych dokumentów należy zapoznać się z zasadami dotyczącymi ww. formy wsparcia, a następnie podczas wypełniania zwrócić uwagę na fakt uzupełnia wszystkich informacji oraz czytelne podpisanie zarówno wniosku, umowy oraz pozostałych oświadczeń, które są załączone.

W przypadku składania dokumentów w formie papierowej umowę należy złożyć w 2 egzemplarzach.

Z uwagi na ochronę danych osobowych DOKUMENTY w zamkniętej kopercie należy umieszczać w skrzynce ustawionej w wejściu do Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu, ul. Barona 10 z napisem
„TARCZA ANTYKRYZYSOWA - DOFINANSOWANIA"

Aktualne druki wniosków oraz zasady dostępne są na stronie internetowej https://zgierz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

W przypadku pytań w ww. zakresie, szczegółowych informacji można uzyskać pod numerami tel. 042-714-12-79; 042-717-41-28.

Komunikat Wójta Gminy Ozorków

Szanowni Mieszkańcy

W obecnej sytuacji walki z COVID-19 o własne zdrowie i życie nie należy tracić z pola widzenia problemów alkoholowych. Sytuacja pandemii powodując przedłużający się stres i lęk, a także ograniczenie kontaktów społecznych sprzyja wzrostowi spożycia alkoholu, który z kolei obniża odporność organizmu i może zwiększyć ryzyko zakażenia oraz ostrzejszego przebiegu choroby. Konsekwencją obecnej sytuacji może też być wzrost zachowań przemocowych wobec członków rodziny.

Pandemia zwiększa ryzyko przemocy dla członków rodzin z problemem alkoholowym i problemem przemocy. W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, które obecnie nie mogą korzystać z pomocy oraz osoby doświadczające przemocy domowej. W ramach prowadzonych przez Gminę Ozorków działań profilaktycznych w tym zakresie można skorzystać z rozmowy przez telefon z psychologiem, który pełni dyżur w każdą środę w godz. od 11:00 do 13:00 pod numerem telefonu 881-414-857 oraz z terapeutą ds. uzależnień w każdy poniedziałek od godz. 13:00 do 17:00 oraz od wtorku do piątku w godz. od 7:00 do 12:00 pod numerem telefonu 42 710-31- 03

Tomasz Komorowski
Wójt Gminy Ozorków

INFORMACJA GZOZ Ozorków

Drogi pacjencie, uprzejmie informujemy, iż od kwietnia w Ośrodku Zdrowia Sokolniki Parcela 5 przyjmuje dermatolog dr Witold Urban, wykonywane jest USG – dr Biłko. Ponadto zapraszamy wszystkich zainteresowanych na zapisy do poradni rehabilitacyjnej, nad teleporady do poradni ginekologicznej - dr Żytko. Rodziców oraz opiekunów zapraszamy wraz z dziećmi na szczepienia obowiązujące do drugiego roku życia. Szczepienia odbywać się będą po wcześniejszym umówieniu wizyty:

Ośrodek Zdrowia w Leśmierzu 18 - 42 718 05 96     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ośrodek Zdrowia w Solcy Wielkiej 57 - 42 718 63 21     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ośrodek Zdrowia w Sokolnikach Parceli  5 - 42 710 12 24      Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W ośrodkach zdrowia można umawiać się również na pobranie krwi: wtorki w godz. 800 - 930.

Jednocześnie informujemy, iż od 11 maja 2020 roku planowane są przyjęcia w Ośrodku Zdrowia w Leśmierzu.

Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej GZOZ Ozorków, na której umieszczane są wszelkie informacje na bieżąco.