Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, że w ramach działań antykryzysowych weszły w życie zmiany w zakresie udzielanych form wsparcia w postaci: 

• dofinansowań części kosztów prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników,
• dofinansowań części kosztów wynagrodzeń pracowników danego przedsiębiorcy oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne,
• dofinansowań części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych

Umowy już zawarte nie będą aneksowane, jednak konieczne jest zapoznanie się z obecnymi zapisami we wzorach umów, które dostępne są na stronie internetowej https://zgierz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Wnioski wraz załącznikami złożone, a nierozpatrzone do dnia 23.06.2020 roku będą realizowane na podstawie obowiązujących od dnia 24.06.2020 roku przepisów, natomiast dokumenty składane od dnia 24.06.2020 roku na nieobowiązujących drukach nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Ponadto informujemy, iż prowadzony od dnia 22.06.2020 roku nabór na powyższe formy wsparcia poszerza katalog pomocy o dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej.
Jednocześnie tut. Urząd informuje, że zgodnie z wprowadzonymi zmianami nabór wniosków będzie trwał nieprzerwanie do dnia ogłoszenia przez dyrektora terminu zakończenia.

UWAGA!

Przed wypełnieniem stosownych dokumentów należy zapoznać się z zasadami dotyczącymi ww. formy wsparcia, a następnie podczas wypełniania zwrócić uwagę na fakt uzupełnia wszystkich informacji oraz czytelne podpisanie zarówno wniosku, umowy oraz pozostałych oświadczeń, które są załączone.

W przypadku składania dokumentów w formie papierowej umowę należy złożyć w 2 egzemplarzach.

Z uwagi na ochronę danych osobowych DOKUMENTY w zamkniętej kopercie należy umieszczać w skrzynce ustawionej w wejściu do Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu, ul. Barona 10 z napisem „TARCZA ANTYKRYZYSOWA"

Aktualne druki wniosków oraz zasady dostępne są na stronie internetowej https://zgierz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza


Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerami tel. 042-714-12-79; 042-717-41-28